38 20 december 1974 college meent te mogen noemen, waarbij het college ook voor zich- zeif reeds heeft vastgesteld dat ook dit punt zeker niet op het be- 1 eidsplan hoeft te vyachten, omdat daaruit directe steun voortvloeit en het werk van de politie wordt geschoond van de niet echt poli- tionele taken. Het college is dus met dit onderwerp doende. In de commissie voor openbare orde en veiligheid zal over dit punt nader worden gesproken. Ook de raad zal nadere mededelingen kunnen ver- wachten. De heer Reenngh is voldaan door het standpunt van het college in deze en ziet met belangstelling de eerste vergadering van de commissie tegemoet. Punt 26. Het is de heer Kirschbaum duidelijk geworden dat het veel moeite kost om een bevredjgend antwoord te krijgen op het gebied van de planning van de verkeersverbeteringen. Hij wil daarom toelichten waarom zijn fractie hier zoveel prijs op stelt. Als voorbeeld neemt hij daarvoor de wijk Rozenburg. De derde fase van het verkeersplan verwacht men in de herfst van 1975. Daarna moet men nog een ontwerp afwachten van openbare werken, een detail-ontwerp, daarna moet de begroting gemaakt worden, daarna moeten de goedkeuringen verkregen worden, de financiering moet wor- den geregeld, dan moet gewacht worden tot de prioriteit van dit projekt aan de beurt is en dan moet het nog worden aanbesteed en tenslotte uitgevoerd. Als men eens raamt hoeveel jaar dat nog zal duren dan gelooft hij dat het tussen de en 3 jaar zal zijn voor- dat dat plan gerealiseerd is. Spreker acht dat bijzonder lang. Vandaar dat hij een voorstel wil doen om met de verbetering van de riolering zo snel mogelijk te beginnen. Ook die moeten weer opnieuw worden begroot. Die moeten worden goedgekeurd, aanbesteed, en ook daar gaat een hele tijd mee heen. In die tussentijd zal men, meent spreker, klaar zijn met de bespre- kingen met de inwoners van de verschillende straten over de veran- deringen ter piaatse, zoals het maken van woonerven van die straten, zcdat men dan zeker nog op tijd zal zijn om, wanneer de rioleringen liggen, meteen de reparatie van het weqdek uit te voeren, zoalsdoor Stad en Landschap wordt voorgesteld. Vandaar dat zijn fractie vraagt of het college bereid is te onderzoeken of op deze of mis- schien andere wijze de uitvoering van deze wijkverbetering bespoe- digd kan worden. Voorts vraagt spreker of ook het coliege van mening is dat met de reeds beschikbare tekeningen van Stad en Landschap voldoende infor- matie beschikbaar is voor openbare werken om dit plan te realiseren. De voorzitter zegt dat de zaak "eiland Rozenburg" met het comité is aangesneden ên dat begin januari een rechtstreeks gesprek met het comitë aan de hand van schetsen zal plaatsvinden. Juist de zaak Rozenburg is zo nauw mogelijk gecoördineerd met de inspraak, zoals we die in de wijken graag gerealiseerd zien; dat alles zoveel mo- gelijk in samenhang juist met de technische werken, die inderdaad reeds vele jaren op een urgentielijst staan, zal dienen te geschie- den, waardoor een herberekening zal moeten plaatsvinden van een aantal zaken. De dienst is thans bezig het strikt technisch aspect

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 38