40 20 december 1974 als het weet in hoeverre hij ligt op de golfiengte die ook de wijk- bewoners op prijs stellen. De heer Klos is verheugd over dit antwoord. Hij maakt geen deel meer uit van het comitë, doch meent inderdaad dat spoed betracht moet worden, want hij heeft brieven uit 1964, waarin de toenmalige bewoners als klaagden over de toestand van het riool. Punt 28. De heer Kirschbaum merkt op dat de vraag over de kwestie van het verbeteren van het oost-west verkeer, zodat de communicatie tussen de eilanden van h'eemstede verbeterd kan worden, eigenlijk niet is beantwoord. Het gaat hem vooral om het oversteken van de Herenweg en de Heemsteedse Dreef. Enige tijd geleden hebben de voorzitter en de hoofdinspecteur van politie geträcht de Herenweg en Zandvoort- selaan over te steken, hetgeen maar net is gelukt. Als men daaren- tegen gaat kijken hoe bejaarden ter piaatse oversteken, dan moet spreker denken aan de spreuk "het hijgend hert der jacht ontkomen". Als nu wederom gevraagd wordt om deze oost-west verbindingen te ver- beteren, dan gebeurt dat met veel klem. Zijn fractie voelt zich hier gesteund door het advies van de experts van Stad en Landschap, die ook al een voorstel hebben gedaan voor een voetgangerstunnel bij de Heemsteedse Dreef, maar spreker vraagt zich af, vooral door de verschillende kleuterscholen die weer in de buurt liggen van de Lancknorstlaan, dat deze oversteekplaats bijzonder veel belangstelling moet hebben en dat men er na al die jaren toch wel recht op heeft dat er een goed plan van het college komt. De heer Kaptein is enigszins geschrokken van het antwoord inzake de verkeersdrempeisEr is met name voor het eiland Rozenburg gekozen voor een bepaalde oplossing. In het antwoord staat nu dat er bij avond, nacht en tijdens mist een onduidelijk straatbeeld zou ont- staan. Hij zou graag van het college willen vernemen of dat dan niet het gevai is bij de gekozen oplossing voor het eiland Rozenburg, waar men allemaal zo achtergestaan heeft, en indien niet, waarom dan de situatie van het eiiand Rozenburg wel geschikt moet worden geacht en elders in de gemeente in soortgelijke wijken niet. De heer De Ruiter meent dat men kan constateren dat er een bepaai- de mentai iteitsverandering heeft plaatsgevonden ten opzichte van het benaderen van het verkeer in de wijken, zowel bij het college als in de raad. Maar spreker zou nu graag naast het grote werk van het ver- keersstruktuurplan, daarnaast ook eens het oog gericht willen hebben op het kleinere detail, en dan speciaal voor die wijken waarvan men bijna zeker kan weten, dat reorganisatie in het kader van de in de komende 10 of 20 jaar voorhanden zijnde financieringsmiddelen, be- paald niet hoog op de lijst zullen komen te staan. Spreker geeft als voorbeeld de César Francklaan. Die is pas aangelegd. Toch is het zo dat het aanzien van de gemeente duidelijk naar beneden wordt gehaald door de koude aanblik. Waarom niet het oog op dat betreffende detail gericht, vraagt spreker, en waarom dat beeld niet eens verbeterd? Zijn fractie heeft gevraagd naar een verkeersdrempel juist in de nieuwere wijken. De nieuwere wijken zijn veelal zo aangeiegd dat ze zich voor het doorgaand verkeer hoeqenaamd niet lenen. Hij wijst op

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 40