20 december 1974 41 de Provinciënbuurt, behalve de Provinciënlaan zeif, en op de Franz Lehârlaan, typisch wijken waarin geen doorgaand verkeer komt. Ver- keersdrempels zijn niet ongebruikelijk; hij heeft dat verschi11ende malen zien toegepast met aan het begin van zo'n w10k een bordjemet de tekst: "pas op, verkeersdrempels"als waarschuwinq voor de m schien toch wat te wilde automobilist. In het verleden heeft het college regelmatig toegezegd naar de mogeljkheden van verkeersdrem- pels een onderzoek te zullen instelien, daarover te rapporteren en dit tot onderwerp van bespreking te maken in de ^aart°® ^eeigende commissiesWellicht kan het college daarom sprekers verbazing în denken nu deze hele zaak wordt afgedaan met 2 regels, waarva:n de eerste - het schrikeffect - tot gevolq heeft dat men beslist niet meer hard rijdt. Voorts voorkomt men met verkeersdrempels het ont- staan van race-circui tszoal s die veelvuldig begmnen te bestaan vanwege het feit dat zo'n straat geïsoleerd is en er op spectacu- laire wijze bromfiets-races piaatsvinden, dne voor de ^evolking ter plaatse bepaald niet aangenaam genoemd kunnen worden, enjuist omdat het zulke rustige wijken zijn een extra gevaar-elementin- houdt ten aanzien van spelende kinderen. De kans zou bestaan dat er dan juist in de rustigste straten de ernstigste ongelukken gaan Wat6betrêft het onduidelijke straatbeeld zegt spreker dat Ihet straatbeeld bij mist altijd onduideiijk ns. Maar het hoeft op zich zelf geen bezwaar te zijn, omdat het vereist_is dat een automobi- list zich in een woonwijk rustig gedraagt. Bij een rustig gedrag van de automobilist is het onduidelijke straatbeeld meteen veel Spreker^betreurt daarom dat dit onderwerp, waarover al zo vaak is qesproken, bagatei1iserend terzijde wordt geschoven. Spreker bl jft vanuit zijn fractie pleiten voor een benadenng van deze zaken van- uit een positieve gerichtheid. Naar zijn meninq kan dat Sebeuren los van de totstandkominq van het verkeersstruktuurplan, dat veel qroter en moeilijker zaken behandelt dan hier aan de orde îs. Hij dringt erop aan om in deze tot een heroriëntatie te komen. Mevrouw Diel kan zich grotendeels bij de woorden van de heer De Ruiter aansTïïTten, dat een aantal maatregelen niet hoeft te wachten op de uitwerking van het verkeersstruktuurplan. Ook zij dacht met name aan de wijken Franz LehSrlaan en Provincienwijk. Naar aanlei dinq van een verzoek van een aantal înwoners îs destijds toegezeg dat het onderzoek naar verkeersdrempel s zou worden ^^steld en dat de raad van de resultaten daarvan op de hoogte gesteid zou ^en. Wat betreft de Cësar Francklaan zegt spreekster dat zij in de laatste verkeerscommissievergadering ervoor gepleit heeft om een ^odanige beplanting aan te brengen dat, hoe uiteindel îjk ook de uitslaq maq worden ten aanzien van de Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan wat betreft de verkeersafwikkelingdie beplanting en misschien ook de aanleg van wallen een belangrijke verzachting zou kunnen betekenen voor de ontstane verkeershinder. De nenging tot racen za1 J^er^°°r misschien verminderd worden. Ook een beplanting bijvoorbeeld langs fietspaden, zoal s ook door de C.D.A.-fractje îs voorqesteld, kan zij zeker onderschrijven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 41