42 20 december 1974 De heer Klos meent dat het antwoord van het college over de ver- keersdrempels misschien is gegeven onder invloed van een advies van btad en Landschap, destijds gegeven voor het eiland Rozenburg. Stad en Landschap stelde dat aanvankelijk voor heel Heemstede voor naaerhand heeft men dat gerectificeerd. Spreker ziet nu tot zijn schnk dat het college daar niet zo veel voor voelt en hieruit kon- stateert hij dat hier kennelijk primair gedacht wordt aan het ver- keersbelangSpreker meent dat dit in strijd is met de uitgangs- punten die nnmiddels door de raad zijn aangenomen. Oe voorzitter merkt ten aanzien van de voetganqersaspecten op dat n?tnniPJ^20-ï 6 commi'ss'ie een voetgangersbevei 1 iging wordt nlh- l' n U1r 8un Vat meer sekompliceerde kruisingenproblematiek nabij de Dreefschool Inderdaad is daarbij het woord "tunnel" geval- len, en het is duidelijk dat dit een vrij inqrijpende zaak is, die n de commissie, in het coilege en in de raad natuurlijk aan de orde zal komen. nli/ünn^iî! sommige zaken wel aan het verkeersstruktuuronderzoek worden gekoppeld het îs duidelijk dat bijvoorbeeld ook de laatste agenda van de verkeerscommissie een bereidheid verraadt om, waar het zin- vol is en waar voldoende gegevens op tafel liggen, voort te gaan met ïie hnnHt0e verantwoordelijkheid van de verkeerscommis- sie houdt erqens op, maar deze commissie heeft zeker ook de bereid- ufn nnf 1! °m d®arop te adviseren en spreker meent dat men op die g ok zeker moet voortgaan. Inzake de verkeersdrempels zegt spre- er dat als een zaak misschien wat onqenuanceerd wordt qevraaqd het antwoord misschien ook wel eens in diezelfde richtinq kan gaan. j e? La^dschap heeft inderdaad erop gewezen dat men de verkeers- rempels niet moet zien alsof dat het enige middel is. Het is dus geen dogmatische stnjd tegen de verkeersdrempelmaar daar zitten 9 aodere aspecten aan vast. Onder andere loopt de wet- geving nogal achter bij de nieuwe wijkinrichting; daar zijn be- •Pr0blemen 20als.de aspecten van de verantwoorde- jkheid ten aanzien van schade bij verkeersdrempels. Het is niet zo n eenvoudige problematiek; daarbij komt dat de verkeersdeskundige wn J \C0I men mg natoorlijk afwijken van het standpunt van arhïfr er^arl'ngscijfers hebben om niet zonder meer juichend achter de verkeersdrempel-gedachte te gaan staan. Soreker merkt op t hij op zijn beurt verbaasd is over de reaktie van mevrouw Diel en voor een deel ook over het betoog van de heren De Ruiter en h--T ?^aar Zeer re9e1matl'9 treft in de verkeerscom- missie, waarbij de leder, van deze commissie alle gelegenheid heb- ben om punten op de aqenda oo te voeren. Als de leden'van de ver- keerscommissie van mening zijn dat de prioriteiten in de agenda op L°EenblIk,Verkeerdworden 9ele9d en dat Wij de verkeersdrempels «an Jf"13 m°eten gaan bekijken, los van wijkbehandeling enlos verkeersstruktuuronderzoek, dan zal dat in de commissie gezien ook onze werkwijze, ongetwijfeld gebeuren. Sprêker maakt bezwaar tegen de opmerking van de heer De Ruiter dat het college deze zaak bagatelliseert; het antwoord is qenuanceer- der dan de yraag. Nogmaais zegt spreker dat er in de commissie een toeknmft M °yerle9 ls en dat zou hij dan ook zeker in de toekomst hiervoor willen benutten. Hij merkt op dat mevrouw D.iel

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 42