43 zich zal herinneren dat ten aanzien van het aanleggen van wallen bij de César Francklaan, er destijds een advies op tafel is geweest van onze dienst en van Stad en Landschap, waarin voor een deel van deze laan het nieuwste gedeelte, een mogelijkheid, ruimtelijk gezien, aanwezig was. Spreker gelooft niet dat het ooit beqroot is, maar de mogelijkheden namen ras af, zoals allen weten hoe het verloop ns van deze weg. Mevrouw Diel zal ook begrijpen dat sprekers korte opmerking bepaald niet betrekking had op het feit dat er van zijn kant met beloofd zou zijn om op de verkeersdrempels terug te komen, maar hij îs van mening dat dit dan in de eerste plaats opnieuw in de commissie ge- bracht moet worden met de wetenschap van nu. Misschien komt men dan tot de konstatering dat men andere dingen nog wat meer naar voren wii schuiven. Mët de heer Kios is spreker van mening dat er zeer kardinale beslis- singen zouden moeten worden genomen, een heruitspraak over uitgangs- punten van de nieuwe raad, als die beiangrijke uitgangspunten van de oude raad zouden worden verlaten. Dat mag men nooit stiizwijgend of zonder meer ad noc doen. Natuurlijk heeft het college geen opiossing voor aile situaties willen geven, ook de oude raad heeft dat niet willen doen, maar het zijn uitspraken die duideiijk zijn, en ais men van mening is dat iets niet goed gerangschikt is of niet^goed is uit- gesproken door de oude raad, dan zai men daar zeer wezeniijk op moe- ten terugkomen. Wethouder Wiiiemse merkt op dat de heer De Ruiter heeft gespro- ken over de koude aanblik van nieuwe wijken, en hij heeft aandacht gevraagd voor het detaii. Spreker heeft gisteravond al gezegd dat een koude aanbiik in zo'n nieuw gedeeite, zeker in de aanvang, niet is te vermijden. Hij meent dat het college aan het kleinere detail, waar het kan, aandacht schenkt. Ais spreker een oud gedeelte van Heemstede vergelijkt met een nieuw gedeelte, dan blijkt dat aan de opzet van bijvoorbeeld de nieuwe Geleerdenwijk behoorlijk aandacht aan het detail is gegeven. Aan de wijze waarop deze woningwet- en ook koopwoningen zijn gesitueerd, aan de plantsoenaanlegaan de parkeeraanleg is steeds aandacht aan het detail gegeven. Hij meent dat hetzeifde gesch-ied met de plannen, zoals die al enigszins op papier staan, voor het eiland Rozenburg. Spreker zegt toe dat waar het mogelijk is aandacht zal worden ge- geven aan het plaatsen van wat meer bomen langs de grote weg en wat hagen langs de fietspaden. Spreker meent wel dat dit moet ge- beuren in samenspraak met de verkeerscommissie, want juist dit soort zaken zijn ten nauwste betrokken bij de verkeersveiiigheid. Inzake de vraag van mevrouw Diel over de wal zegt spreker dat de nieuwe woningen aan de Franz Lehärlaan over het algemeen bijzonder leuke achtertuinen hebben. Persoonlijk ziet hij dan liever deze leuke tuinen dan een walOverigens is het voor spreker nog de vraag of de bewoners het zo prettig zouden vinden om vanuit hun huis tegen een wal aan te kijken. De heer Kirschbaum wil graag de toezegging hebben dat het col- lege bij de volgende verkeerscommissievergadering heeft laten onder- zoeken of het mogelijk is de oversteektijden voor voetqangers ten opzichte van het verkeer oost-west voor gemotoriseerd verkeer wat 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 43