44 20 december 1974 meer voorrang te geven, zodat de groentijden voor de voetqangers langer duren dan tot nu toe het geval is. De voorzitter zegt dat deze kwestie destijds uitgebreid is bespro- ken en daarover ook advies is uitgebracht. In de commissie is toen duidelijk uitgesproken dat dit in de huidige cyclus-afstelling niet mogelijk was zonder weer andere bezwaren op te roepen. Spreker acht het het beste om dit punt in de komende commissievergadering nog eens te bespreken. Hij gelooft dat als men het over het hele oost- west verkeer heeft, dit zo veelomvattend is dat dit niet voor de komende commissievergadering kan worden uitgezocht. De heer De Ruiter vraagt of de voorzitter kan toezeggen dat het doorspreker aangesneden onderwerp ook binnenkort in de verkeers- commissie wordt behandeld. Hij wijst er overigens op dat de raad eigenlijk een nota wachtende was, dus het had al een keer de ver- keerscommissie verdiend. De voorzitter zegt toe dat het probleem van de verkeersdrempels op de agenda van de komende commissievergadering zal komen te staan. Spreker zaj uiteraard ook nagaan of er een in gebreke blijven moet worden gesignaleerd inzake een toezegging tot het komen met een nota ten aanzien van verkeersdrempels, los van de aparte wijkbe- handelmg. Mevrouw Diel^ heeft op dit moment niet zo'n grote behoefte, ook met în verkeerscommissieverband, aan een uitgebreide heroriëntatie over de verkeersdrempelsEr staat nogal wat op de agenda, en zij had dit probleem zeker niet als een prioriteit willen stellen om dit als eerste te behandelen. Het stemt haar tot tevredenheid dat Stad en Landschap met bij voorbaat dit middel buiten beschouwing wij laten, want mderdaad staat in het antwoord: "niet reeds als bij uitstek geschikt willen aanmerken". Met betrekking tot de be- plantmg van de Cësar Francklaan merkt zij op dat zij meende dat e beplantmg en wat daar misschien verder zal worden gedaan, nauw samenhangt met de uitspraak die ten aanzien van de Cësar Franck- iaan en Johan Wagenaarlaan misschien genomen zal gaan worden, en dat dan uiteraard met de bewoners, zij denkt inderdaad met betrek- king tot de walhierover overleg gepleegd moet worden. Zij kan zich wel voorstejjen dat de mensen daartegen bezwaren hebben. Zij zou persoonlijk geen bezwaren hebben als het duidelijk tot een vermindering van de verkeershinder zou bijdragen, maar dit is door overleg op te lossen. De heer K1os zegt naar aanleiding van de verbazing van de voor- zitter dat men kennelijk niet met punten was gekomen die men als Hd kan înbrengen in de verkeerscommissie, dat de agenda dusdanig vm was dat het toevoegen van nog een punt eenvoudig onmogelijk De voorzitter merkt op dat het regel is dat er punten voor de agenda worJen gevraagd voordat de verkeerskolos wordt opgevoerd Wat er met die punten op zo'n avond gebeurt is iets, waarvan spre- ker een pessimistische instelling kan begrijpen. Een 1id van de commissie kan de voorzitter zelfs een briefje schrij- ven waarbij hij vraagt om een bepaald punt op de agenda teplaatsen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 44