45 Dan zal de commissie wel zien wat er op die avond nog verder kan ge- beuren De vobrzitter schorst de vergadering te 13.30 uur en heropent deze te 14.35 uur. Punten 29 en 30. De fractie van de heer De Ruiter heeft over deze punten vragen gestelddie weliswaar niet alleen betrekking hebben op één van de zaken die de laatste jaren onze gemeente heeft bezig gehouden: de totstandkoming van het streekplan voor Zuid-Kennemerland. Niet zozeer het streekplan, alswel de ons in het perspectief liggende oplossing van de verkeersnood die daar eventueel uit geboren zou hebben kunnen worden als dat streekplan zijn goedkeuring had ge- kregen, was de reden van het grote belang dat voor onze gemeente daaraan was verbonden. Korte tijd geleden hebben wij kennis ge- nomen van een brief van de minister van volkshuisvesting en ruim- telijke ordening inzake het streekplan Zuid-Kennemerland. Sprekers fractie heeft met het college meegeleefd met de excursie die het mocht maken naar Den Haag om de opvatting van de gemeenten te- zamen met de provincie ter 'kennis van de minister te brengen, en als resultaat daarvan zal uiteindelijk naar voren komen dat de minister gebruik zal maken van het hem toegekende recht om een aanwijzing te geven tot wijziging van het streekplan, zoals dat door provinciale staten van Hoord-Holîand is goedgekeurd. Die aanwijzing zalvoor zover ons bekend, waarschijnlijk in hoofdzaak betrekking hebben op het doen verdwijnen van het streekplan van de weg ten noorden van Aerdenhout en daarmee - hoe men op zich ook over die maatregel denkt - is êéh van de aders die het Heemsteedse wegver- keer zou moeten ontlasten, verdwenen. De aansluiting van de zuide- lijke stadsrandweg op deze weg was één van de mogelijkheden om het oost-west recreatieverkeer buiten de gemeente Heemstede om te voeren. Spreker gaat ervan uit dat de zuidelijke stadsrandwegzoals aange- geven op het streékplan, niet door de aanwijzing van de minister zaI worden getroffen en dus in stand zal blijven. Deze weg, indien ge- realiseerd, zal dan onqetwijfeld weer uitmondingen moeten hebben in de richting van de' kust; door het wegvallen van de weg benoorden Aerdenhout ontstaat daardoor in de gemeente Heemstede een extra ge- vaarlijke situatie. Daarom acht spreker dat het met des te meer klera vereist is om te konen tot een aanwijzing in die zin, dat de verbin- ding van de Westelijke Randweg met de Zandvoortselaan, en dan ten westen van het kruispunt Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan, tot stand komt. In verband hiermee gelooft hij, in navolging van wat het college reeds heeft gedaan op de hoorzitting van de Rijks Planologische Com- missie, dat wij nogmaals met klem voor deze aansluiting moeten plei- ten om nare situaties in de toekomst te voorkomen, en om bovenaien een mogelijkheid te creëren op iets kortere termijn dan dat de stadsrandweg tot stand kan komen, tot een verlichting van het ver- keer in Heemstede te komen. Daarom neemt spreker de vrijheid om mede namens de fractie van de V.V.D. - de motie is medeondertekend door de heren Reeringh, Rücker en De Jong - de volgende motie in te dienen: "De Raad der gemeente Heemstede, in vergadering bijeen op 20 december 1974, overwegende 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 45