46 20 december 1974 de ^"Tster van volkshuisvesting en rijimtelijke ordeninq voor- een aa"wlJzing te geven met betrekking tot het streekplan -Kennemer-1 anddat deze aanwijzing hoogstwaarschijnlijk onder ufn aZa] 1nhoudcn het afvoeren van de zogenaamde weg ten noorden welke V3n, ftree^lan: dat ble™ee een van de verbindingen, ?t knme^ oost-west verkeer door de gemeente Heemstede kan ontlasten, al komen te vervallen; dat n\ettemin verlichting van het oost-west verkeer door de gemeente Heemstede een uiterst dringende aangelegen- neid is, is van memng dat rechtstreekse aansluiting van de Weste- lijke Randweg op de Zandvoortselaan op korte termijn verlichting van de ver-keersproblematiek in de gemeente Heemstede kan geven; en no- digt hetcollege van burqemeester en wethouders uit deze opvattinq ter kenms van de mimster te brengen met het verzoek een aanwijzinq afnoeaeupn0 Z1? bedoelde verbinding op het streekplan wordt aangegeven. En gaat over tot de orde van de dag". üe heer Kirschbaum zegt dat zijn fractie dit voorstel vollediq ondersteuntT ook al omdat enige tijd geleden hierover ook al is ge- sproken en de V.V.D. de belangrijkheid daarvan noq heeft benadruk? door midde van een schets van de aansluiting tot de vierspronq nioge ijkheid om hier een verbindingsweg te leggen, is op het n°g vol ledig aanwezig. Men kan eigenl ijk'het tracé volgen nue trambaan tot achter het politiekantoortje met een aan- uiting op de viersprong, die al wordt geregeld door verkeers- lichten. Spreker heeft bemerkt dat het een moeilijk probleem is om Pi ■îveh]+S8uun' °-at ,h,ierbij' vers°hillende gemeenten en ook het R jk betrokken zijn Hij vraagt wat met het verzoek is qedaan dat d^innn1?! maanden 9eleden heeft voorgelegdmet name wat voor aktie daarop is genomen en wat de reakties daarop zijn qeweest. Binnen de fracliie van de heer Jager wordt over deze zaak genuanceerd gedacnt. Een deel van zijn fractie is bereid om nu reeds een derge- 1J .f.ultsPraak te doen, ervan overtuigd dat in het belang van de afwikkeling van het verkeer in Heemstede een dergelijke aansluiting gewenst îs. Een ander deel van zijn fractie kan zich op dit moment, hoewel met in principe afwijzend tegenover een dergelijke aanslui- ting, nog onvoldoende een oordeel vormen over de konsekwenties die deze aansluiting ter plaatse zou hebben, en is nog niet bereid thans een dergelijke uitspraak te doen. De fractie is wel eensgezind in haar mening dat men een dergelijke uitspraak als gemeente Heemstede met alleen mag en kan doen. Zijn fractie meent dat waar de desbe- treffende zaak alleen al betrekking heeft op het grondgebied van 3 gemeentendeze van onze kant niet in een zo zware vorm van een uit- spraak van de raad ter kennis van de minister gebracht zou moeten worden, dan in overleg met de daarbij betrokken andere gemeenten. .J stelt dan ook voor om in het dictum van.de motie de volgende wijzigingen aan te brengen: "nodigt het college van burgemeester en wethouders uit de gegeven opvatting in overleg met de overige daar- bij betrokken gemeenten ter kennis van de minister te brengën, met het verzoek, enzovoort". Op die manier zou een deel van zijn frac- tie deze uitspraak kunnen steunen. en dMq"^Sr^:ak0nStateertt.dat de motie voldoende is ondersteund dus verder onderwerp van bespreking kan uitmaken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 46