20 december 1974 47 De voorzitter acht dit inderdaad een belangrijke zaak, die bij de streekplanproblematiek in de regio steeds weer op tafel is gekomen en ook hier in de raad ruime aandacht heeft gekregen. Deze zaak is ook in de kontakten die het gemeentebestuur in het recente verleden heeft gehad, vanuit de belangensfeer van Heemstede voorgedragen, daarmee nadrukkelijk niet de zuidelijke stadsrandweg op een lager pl an zettend al s of een soort kompensatie voor de zuidelijke stads- randweg-gedachte. Over de zuidelijke stadsrandweq wordt verschillend gedacht, maar er is nog altijd een belangrijke zinsnede in dezelfde brief van de minister te ontwaren, waarbij hij zegt dat het grote^ belang en de grote betekenis van de zuidelijke stadsrandweg dus niet kan worden ontkend, maar dat hij in het tracé bijzondere zorg toe- gepast wil zien, uiteraard om de Haarlemmer Hout zo min mogelijk te schaden. We weten dat er ook nog andere aspecten aan die weg vast- zitten. Spreker meent dat men zicbj twee punten moet realiseren. Ten eerste dat het bepaald niet alleen Heemsteeds qrondgebied betreft waar we over spreken. Men heeft met overheden te maken en met de vraag wie deze weg zal betalen. Dat betekent dat alleen daarom almaar uiter- aard ook planologisch, een overlegsfeer noodzakelijk is. Spreker kan zich voorstellen dat men denkt vanuit de Kennemer-gewestelijke samenwerking.dat er een aarital partners isdie het ontvangen van een afschrift van de brief op zich begrijpelijk zullen achten, omdat zij zich ook de pleidooien uit het verleden van de kant van Heemstede zullen herinneren. Overigens begrijpt spreker ook heel goed de be- hoefte om deze zaak in versnelling te brengen, omdat er nu een aan- tal maanden voor_bij is gegaan, waarbij de minister op de provincie wachtte, enzovoort. Op dit moment acht spreker uitermate belangrijk dat er naar zijn oordeel geen enkel misverstand zou mogen bestaan bij een dergelijke uitspraak van de raad, t.a.v. de zuidelijke stads- randweg die niet uit ons vizier raakt, integendeel. Spreker gelooft niet dat hij nog duidelijker zou willen zijn. Maar het minste op dit punt zou hij willen achten dat de raadsuitspraak als mondelinge toelichting inhoudt, dat hiermee in geen enkel opzicht de mindere wensel ijkheid van de aanleg van de zuidelijke stadsrand- weg op enigerlei wijze wordt beoogd, Dat de strekking van deze motie te maken heeft met het tracé is voor een aantal ingewijden duidelijk. De weg benoorden Aerdenhout is nadrukkelijk genoemd omdat die inder- daad op het punt staat te sneven. Daar zijn alle aanwijzingen voor aanwezig. Ten tweede merkt spreker op dat met een aantai zeer direct betrokke- nen op korte termijn hierover zal moeten worden gesproken omdat - het zou anders wel eens onnodig tot kortsluiting kunnen leiden - wii deze motie effect hebben, een dergelijk overleg ingebouwd moet zijn, met alle begrip voor de spoed die de motie-indieners op het oog hebben. Als de heer Kirschbaum vraagt naar de aktie die op zijn eerder ver- zoek is genomen, dan zegt spreker dat dit datgene is wat naar het oordeel van het college een passende reactie was op datgene wat ken- nelijk in de raad leefde. De heer Kirschbaum heeft dat punt duide- lijk in de demissionaire raad aan de orde gestela en dat is dus met klem door de bestuurlijke vertegenwoordigers in de hearings van minister en R.P.C. naar.voren gebracht. Het nadeel van een hearing is dat men wel het woord

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 47