49 De heer Kirschbaum ondersteunt de woorden van de heer De Ruiter. Hij wil er nog de nadruk op ieggen dat het grote probleera voor Heerastede op verkeersgebied de grote stroom bezoekers îs die van Amsterdam via de Spanjaardslaan korat en dan via de Herenweg weer op het kruispunt Zandvoortselaan verschijnt. Wannéer dit kieine stuKje weg naar de viersprong - een relatief klein stukje weg - aangelegd zou kunnen worden dan zijn we die grote stroom kwijt. Hij wiI dit met veel nadruk onder de aandacht brengen. Hij hoopt dat het co.lege deze zaak met veel verve zal doorzetten, met alieen om dit voor- stel door te geven maar om het ook te bespreken met Bloemendaal en Haarlem, zodat het overai bekend is en ook in debestemmnngsplannen van de gemeenten kan worden opgenomen. De heer Jager zou zich kunnen voorstellen dat ook in de andere gemeenten sTT;ïri970 het een en ander is veranderd waardoor de standpunten ten aanzien van deze zaak ook gewijziqd zijn. Hij vindt dat het een kwestie is van afstemmen op elkaar wat men in deze zaaK gaat doen. Spreker vraagt het coliege of het zou kunnen aangeven wat van de zijde van de andere gemeentebesturen op dit terrein naar voren is gebracht. Als deze zich met de naar voren gebrachte ziens- wijze akkoord hebben verklaard, dan ligt het wel wat gemakkelijker In ieder qevai moet men de andere gemeentebesturen de zaak toe- iichten en een kans geven te reageren; door het geven van geen toe- 1ichting zouden andere zaken in gevaar kunnen worden gebracht. De voorzitter merkt op dat het geen kwestie is die alleen voor Heemstide van beiang is, maar dat het ook een kwestie is van be- stuurlijke relatie. Het college heeft met de motie op zich geen moeite, maar zit aan te kijken tegen de vraag hoe onze gemeente zou reageren als een andere gemeente een motie zou îndienen over zaken, iiggende op Heemsteeds grondgebied. De heer De Ruiter zegt dat bijvoorbeeld maandag aanstaande al van ons voornemen kennis kan worden gegeven aan de andere gemeenten. Spreker blijft er bij dat een overlegsituatie voor deze voor Heemstede zo urgente zaak te veel tijd gaat kosten, die we metmeer hebben. Wethouder Willemse is bevreesd dat als het standpunt van de^heer De Ruiter worïït gevolgd, we de kans lopen een grote taktische fout te maken. Wanneer we het zover zouden kunnen krijgen dat ënHaarlem ên Bloemendaal bereid zijn om hieraan mee te werken, dan meent spreker hebben we alleen maar kans dit er door te knjgen. Als we door de voorgestelde werkwijze de beide gemeenten tegen de haren în strijken, en men zou later bezwaren gaan maken, dan is hij bevrees dat we geen enkele kans maken. De heer De Ruiter meent dat deze motie voor Heemstede nog de enige kans 1s om het probleem tijdig onder de aandacht te brengen. Het is daarom niet mogeiijk naar zijn mening om langer te wachuen. De voorzitter hoopt een compromis-voorstel te kunnen doen. Spreker heeft qeconstateerd dat er inhoudeiijk tegen de motie geen bezwaren bestaan, doch dat het kneipunt ligt 1n de sfeer van het overleg. De raad kan uiteraard zo hij dat wil deze motie aanvaarden. Het co11ege zal de motie dan zö verstaan dat de raad van het coliege verwacht dat deze motie alle urgentie krijgt, maar dat het het collegetevens 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 49