4 20 december 1974 De heer Jager zegt dat die woorden zijn ingegeven door een diskus ra+-ln^e "™lssie voor de financiën over de'waarde van de specifi- catie die bij een totaalpost staat aangegeven. P Toen bleek uit de toelichting, hoewel hij van mening is dat dit een ntegrerend onderdeel uitmaakt van de begroting en ook in die zin is dat hier^p'iH^ 00k,wel d00r sommi9e gemeenten wordt aangehangen, dat hier de îdee werd aangehangen dat het om de totaalpost gaat en dat bmnen die totaalpost het college eventueel vrij is om te ver- schuiven naar de verschillende punten die in de specificatie zitten. Vandaar dat spreker gevraagd heeft om als dat gaat gebeuren daarvan' nededeling te doen aan de desbetreffende raadscommissie. Wethûuder Van Drooqe meent dat dit iets verder gaat dan de vraao- stelling bedoelt. Hij meent dat het erom ging dat als bepaalde be- langrijke uitgaven met gedaan zouden worden daar meldinq van zou raadscommissie! inStantl"e uiteraard bij de betrokken beer Jager zegt dat als er een belangrijke verschuivina Dlaats- het cofleqe^de^taak^dip^'d3116' dat |!009stwaarschijnlijk betekent dat conege de taak die daar genoemd staat niet uitvoert. Wethouder Van Drooge zegt dat dit niet eens gepaard hoeft te qaan met een verschïïTvTngTTerschuiven kan betekenen het meer uitgeven od het ene onderdeel en het nalaten van een uitgave op het andere onde?- deel Maar spreker begrijpt dat het de heer Jager er in de eerste p aats om gaat dat als bepaalde belangrijke geraamde uitqaven niet De heer Jager antwoordt bevestigend. Vanzelfsprekend echter is hii gemteresseerd in belangrijke verschuivingen. J Punt 6. .i..lDj-fr!ntlV?n mevrouw Borghouts deelt de mening van het colleqe 9ebrulke1]Ji<e weg van het "öproepen van sollicitanten door middel van advertenties niet kan worden verlaten. Het colleae oeeft echter geen uitsluitsel oP de vraag of aanmeldin van aî e Jeme'ente- iaan O^er aUieH blJ-hf G-A:B,- 9eschiédt- Die instantie kan dan na- n!!? hL -let 9eschikte kandidaten aanwezig zijn. Voorts gaat het college met in op de strekking van de vraag of de binnen în de vraag genoemde kader geregistreerde werklozen een zeker voorkeursrecht krijgen bij het aannemen van personeel ppnWlth0U?er iPianciers merkt op dat uit het antwoord blijkt dat voor een äantial functiesTïët onderzoek wellicht zal plaatsvinden Het college ts van memng dat het niet zonder meer kan zeqqen dât iedere vrijkomende functie zal worden aangemeld bij het G.A B" Hij kan zich nauwelîjks voorstellen dat als men een hoofd socia e zaken of hoofd algemene zaken zoekt, men dan enig succes zou kunnen verwachten van een aanmelding bij het G.A.B. Dat is een practisch punt Wel kan delen^epn^nni" dat f V°°r bePaalde functies door andere mid- elen een oplossmg gevonden zou kunnen worden. Zo is er door de directeur van de bibliotheek aan het college gevraagd om te mogln voorzmn ,n de behoefte - straks bij de opening van het nieuwe ge- aan een concierge. Dit is nu typisch een functie waanneemen,' de commi'ssie"' ^™311 m0ldln9 W°rdt 9emaakt in eerste instantie in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 4