50 20 december 1974 alle mogelijkheden geeft over de inhoudelijke zaak van deze motie verder overleg te pleqen, omdat de raad beducht is anders te laat te komen voorde aanwijzing van de minister. Spreker zegt - het klinkt halfslachtig, maar is voor 100% positief bedoeid - dat de motie bij aannemen zal worden uitgevoerd, maar dat tevens met de andere ge- meenten op zo kort mogelijke termijn in overleg zal worden getreden. De voorzitter konstateert dat de motie zonder hoofdelijke stem- ming is aangenomen, onder aantekening dat mevrouw Diei en mevrouw Borghouts geacht wensen te worden te hebben tegengestemd. Punt 32. r,evrouw Borghouts zou gaarne wilien vernemen of de pogingen om een mondhygiëniste aan te trekken nog steeds worden voortgezet. Zij merkt op dat dit eventueel een part-time dienstverband kan zijn. Wat betreft de diëtiste is spreekster het niet eens met het stand- punt van het college. Het geven van algemene voorlichting kan wel degelijk zin hebben als men het doeigericht doet aan verschillende groeperingen in de gemeente, zoals vormingscentra, consultatie- bureau s, bejaardencentraschoien, en dergelijke. In het begin zou de dietiste een part-timekracht kunnen zijn; iater kan het dienst- verband zo nodig langer worden. Wethouder Sprangers deelt mede dat het onderwerp mondhygiëniste onderwerp van besprekTng is geweest in de iaatste vergadering van de commissie van tcezicht op de schooltandartsendienst. Hij heeft de mening van de vergadering, juist ook in verband met de opmerking în de memorie van antwoord getoetst; de vergadering was unaniem van mening dat zeker in ful1-timeverband de aanstelling van een mond- hygieniste niet zo opportuun was. Daarna heeft hij gevraagd of de commissie dan bereid was een voorstel te ondersteunen waarin werd verzocht aan met name tandarts Beets, die spreker heeft toegezegd dat hij wilde onderzoeken of één van zijn collega's in Haarlem weilicht een mondhygiëniste in part-time dienst had, of die mond- hygiëniste eventueel ook part-time in Heemstede werkzaam zou kun- nen zijn. Spreker wacht de uitslag van het onderzoek van de heer Beets af en zal dit nog nader mededelen. Ten aanzien van een diëtiste merkt spreker op dat als volgens de gemeenteari.s de huisartsen geen behoefte hebben - de gemeênte-arts heeft namelijk de konklusies van de huisartsen gebundeld; datwaren er 12 - aan de aanstelling van een diëtiste, dan vraagt hij zich ar of het college dit dan in twijfel moet trekken. Als mevrouw Borghouts vraagt of het college dan alsnog de moeite zou willen nemen om te bezien of zo'n diëtiste niet nuttig zou kunnen zijnbij het geven van algemene voorlichting, dan zegt spreker dat het col- lege te allen tijde bereid is om mogelijkheden te onderzoeken, maar men zal het het college daarnaast niet kwalijk nemen als het de uitspraak van de gemeente-arts zwaar laat meewegen. Mevrouw Borghouts is tevreden over het antwoord met betrekking tot de mondhygiëniste, in tegenstelling tot het antwoord inzake de dietrste. Zij legt de nadruk op het feit dat er verschil is tussen een dietiste, die algemene voorlichting gaat geven in de zin zoals zij bedoelt, en een diëtiste waar de Heemsteedse huisartsen geen behoefte aan hebben. Dat zijn 2 verschmende zaken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 50