20 december 1974 51 Zij vraagt of het college bereid is deze zaak in de sociale beurs aan de orde te stellen. Wethouder Sprangers merkt op dat als het college een advies^ont- vanqt van haar eigen gemeente-artswelk advies is gebaseerd op een deugdelijk onderzoek, hij er dan enige moeite mee neeft om dit bin- nen het gezelschap van een sociaie beurs als maatgevend aan de orde te stellen. Hij heeft er geen moeite mee om het onderwerp toe te lichten in zo'n sociale beurs, dat kan zelfs buiten hemom geregel worden, dat dit ter sprake komt terwiji spreker erbij zit, maar men zal moeten begrijpen dat hij binnen ditkader nooit een standpunt van het college kan verdedigen en ook niet genuanceerd kan oyer- brengen. Als dit probleem op de sociale beurs ter sprake komt, dan zal hij er gaarne kennis van nemen. Spreker zal de konklusies die men daar trekt ter kennis brengen van het college en de commissie en het college zal zich dan beraden over verder te nemen stappen. Punt 33. Mevrouw Borghouts merkt op dat het coliege niet is ingegaan op de vraag ofTTfliögilijkheden wil bestuderen tot het houden van een bevolkingsonderzoek ten aanzien van baarmoederkanker. Dat zou zij qaarne alsnog willen vernemen. Wellicht ten overvloede wijst zij erop dat de regering van plan is tot regionale centra van onderzoek over te gaan. Zij meent dat de gemeente wellicht in ernge vorm, bijvoorbeeld door het bekostigen van een spreekuur van de huisart- sen, subsidie kan verlenen. Voorts zou zij gaarne vernemen of de plaatselijke huisartsen qua bezetting in staat zijn om de in het antwoord genoemde onderzoeken te verrichten. De heer Kettenis kan zich verenigen met het antwoord dat is ge- geven ten aâhzien van het hartonderzoek. Ook zijn informatiebronnen hebben te kennen gegeven dat men eigeniijk wat sceptisch moet staan teqenover zo'n onderzoek. Bovendien zou zijn fractie dit punt te zijner tijd, indien daar meer over bekend is, in de commissie voor de volksgezondheid weer aan de orde willen stellen. Ten aanzien van baarmoederkanker, dat spreker wel zinvol vindt om te onderzoekenzoü hij in dit kader willen opmerken dat, îndien het college het in samenwerking met de artsen nodig vinat zo n onderzoek in te stellen, hij zich niet zou willen beperken tot de qroep van 30 tot 65- of 55-jarigen, maar dat, en dat îs delaatste tijd in het fractiebestuur zeer dringend naar voren gekomen, een lagere leeftijdsgrens wordt aangehouden, met name van bijvoorbeeid 16 tot 30 jaaromdat ook in die regionen heiaas ai de nodige pro- blematiek naar voren komt. Wethouder Sprangers deelt mede dat de gemeente-arts heeft voorge- steld om terzâke van het onderzoek naar borstkanker advies in te winnen bij het centrum voor bevolkingsonderzoek Preventicon te Utrecht. Naar aanleiding hiervan zal er nogmaals een gesprekplaats- vinden met de huisartsen en in dat gesprek zal ook bezien worden of het qewenst is een bevoikingsonderzoek in te stellen naar baarmoe- derkânker bij vrouwen boven de 40 jaar. Aansluitend op wat de neer Kettenis vroeg zegt spreker dat hij de wensen ten aanzien van de leeftijd uiteraard kenbaar kan maken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 51