53 hiprin verbeterinq te brengen. Verder informeert' spreekster naar het takenpakket van de concierge van het Gezondheidshuis. Tenslotte vraagt zij of de sportkeuringen, die in het Gezondheidshuis plaatsvinden, daar in optimale vorm kun- nen Dlaatsvinden, aangezien bepaalde vernchtingen ter plaatse niet uitgevoerd kunnen worden, omdat de voorziemngen hiervoor ontbre en. Wethouder Spranqers zegt dat de kwestie van het Gezondheidshuis binnenkort in"de commissie zal worden behandeld, waarbij de heie ruimtelijke indeling van het Gezondheidshuis ook aan de orde zal komen. Sprekerkan zeggen dat er serieuze stappen worden onder- nomen om hier iets aan te doen. Punt 37. De heer Kettenis merkt op dat het zeker niet in de bedoeling van sprekers fraOTFTTgt om een aantal mensen het nemen van een bad of douche onmogelijk te maken, maar naar haar oordeel is het juist om nu reeds te beginnen met het opstellen van een p.an, en dan ^enkt spreker nog steeds aan het scheppen van een eventueel extra doocde mogel i jkheid in het zwembad, opdat men te zijner ^Jd. bijvoorbeeld als de bewoners van woonwagens een eigen douchegelegenhend ^ouden krijgen, men niet plotseling met het feit wordt geconfronteerd dat oq korte tenr.ijn een beslissing moet worden genomen. Hij meent dat het niet zo ingewikkeld zou zijn om bijvoorbeeld door een aannemer, hetzij door onze dienst openbare werken, een eenvoudig plan te ma ken en daarin zowel de organisatorische als de ruimtelijke proble- men te betrekken. Of dat financieei haalbaar îs kan men °P 9™^ van de feiten bekijken, maar hoofdzaak is dat wat betreft hei. huis reqeren vooruit zien is. Spreker verzoekt dan ook als het enigszins mogelijk is in dit verband een toezegging te oen. Wethouder Spranqers meent dat het op dit momentniet aangaat om andere plannen ten aanzien van de douchegelegenheid te gaan °P" stellen Wat betreft het woonwagenkamp zeqt spreker dat er dagen geleden een onderhoud heeft plaatsgevonden met vertegenwoor- digers van C.R.M., het dagelijks bestuur van het woonwagencentrum Kennemerland-Zuid en het bedrijf van openbare werken, wwrbij in principe de toezegging is gedaan dat zeer binnenkort de mi-L.elen ter beschikking komen om de geplande renovatie van het woonwagen- kamp ter hand te nemen. Met name zullen daarbij de bergingen wor- den uitgebreidzelfs boven het mimmum dat gesteld was, en in die bergingen zal dan ook een plaats komen voor het aanûrengen van een douchegelegenheid. Spreker merkt nog op dat het aanbrengen van de douchegelegenheid niet alleen een zaak is van de woonwagen- bewoners zelf. Als alle woonwagenbewoners een.^ou^8^e"5f J voor zichzelf zullen gaan beheren, zal men wellicht komen b.j oplossing die de heer Kettenis voorstaat. De voorzitter vraagt of de heer Kettenis al een stuk wordt te- gemoetgekomen als het college zegt dat het tijdig zal meede en wat de konklusies zullen zijn bij het afvallen van de cliente.e uit het kamp. De heer Kettenis acht de woorden van de heer Sprangers een on- dersteunirig van zijn vraag, want od het moment dat men geconfron- teerd wordt met het feit dat de cliëntele afvalt, moet men een 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 53