54 20 december 1974 beslissing nemen. Hij acht het daarom juist verstandig om zich nu al te bezinnen op de mogelijkheden als inderdaad dat moment aanbreekt. Wethouder Willemse merkt op dat het badhuis geen ruimtelijk pro- bleem vormt. I)at badlTuis is gemaakt in een bestaand gebouw, waarin een aantal douches waren. De kosten worden gevormd door het salaris. Als straks een deel van de clientele wegvalt, dan zou er misschien over gedacht kunnen worden om het badhuis slechts op bepaaide tijden open te stellen, mits men iemand vindt - mogelijk dat de huidige beheerder daartoe bereid is - om daar een aantal uren per week te komen. Spreker meent dat er toch wel een zekere gelegenheid moet blijven, °ok al valt het woonwagenkamp af, voor kamerbewoners of voor anderen die geen douche in huis hebben. Punten 38 en 40. Mevrouw Borghouts is tevreden met het antwoord op vraag 38, voor- al ook omdat bij het samenstellen van de meerjarenbeleidsnota ten aanzien van het milieubeheer in ieder gevai rekening zal worden ge- houden met het pas uitgekomen rapport van de gewestelijke werkgroep. Wethouder Sprangers kan dat zeker toezeggen, mede omdat dit rap- P°rt onderwerp van bespréking is geweest in de kring milieu van het gewest. Punt 39. De heer Jager heeft deze vraag gesteld in het kader van de toe- passing van'de Hinderwet als belangrijke milieuwet. Spreker heeft de overtuiging dat Heemstede niet alleen in staat is om dit daad- werkelijk aan te pakken. Blijkens het antwoord van het college op vraag 40 komt deze zaak uitgebreid aan de orde in het desbetref- fende rapport van het gewest. Het lijkt hem daarom het beste dat deze zaak kan worden besproken ais dat rapport aan de orde komt. Punt 41. De heer Kettenis vraagt op welke termijn het college denkt te komen met plannen ten aanzien vari een dergelijke aktie. Wethouder Sprangers zegt dat dit enigszins afhankelijk is van de vorderingen die het college maakt ten aanzien van de beleids- nota. Persoonlijk is spreker zeer geporteerd voor een campagne over het milieu, voorlichting, enzovoort. Inderdaad kan de raad in de toekomst een voorstel over dit punt verwachten, waarbij spreker denkt aan het jaar 1975. In 1975 zou dan een voorberei- dende campagne gemaakt kunnen worden die in september van dat jaar aan de orde gesteid zou kunnen worden. Spreker weet niethoe dat in regionaal verband zal gaan spelen. Hij acht het rnogelijk dat het gewest op dit'punt initiatieven gaat ontwikkelen, die ook voor de gemeente, dus binnen regionaal verband, bruikbaar zijn. Spreker zegt voorts dat hij aan de hand van de rapportage van de milieucontroleur nu reeds bezig is om bepaalde zaken te inventari- seren; het is hem onderwijl wel gebleken dat er een lijn zit in wat er aan het milieu niet deugt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 54