20 december 1974 55 Punt 42. Mevrouw Bernelot Moens merkt op dat de gemeenten Heemstede_en B1oemendaal~relatief veel bejaarden hebben. Er is echter een tekort aan aangepaste woningen voor bejaarden. Het totale womngbezit van Heemstede bedraagt momenteel ongeveer 8200, terwijl er în totam onqeveer 200 bejaardenwoningen zijn, waaronder woningen aangepast voor bejaarden. Bij dit laatste aantal rekent zij flats voor be- jaarden. Percentsgewijs is dat dus maar een heel klein aantal ophet totaalZij vraagt dan ook of dit onderwerp în de beleidsnota zal worden opgenomen. Wethouder Willemse zegt dat juist de ruimtelijke ordening een belangrijke pTâats in de toekomstige beleidsnota zal innemen, waar- bij dan uiteraard al deze aspecten aan de orde komen. Punt 43. De heer Jager vindt het antwoord van het college ten aanzien van de inventarTsitfe die hij gevraagd heeft onvoldoende. De tijd ont- breekt nu om daar uitgebreid op in te gaan. Hij verzoekt daarom het colleqe in één van de eerstvolgende vergaderingen van de commissies voor openbare werken en voor de volkshuisvesting gezamenlijk, deze problematiek aan de orde te stellen. De voorzitter zegt dit toe. Punt 44. De heer Rücker merkt op dat de beantwoording van deze vraag een duidelijker inzicht heeft gegeven ten aanzien van de feitelijke si- tuatie van dit moment. Hij wil er echter bij het college op aan- drinqen om zodra de totale herziening van het bestemmingsplan aan de orde is er bij voortduring op attent te willen zijn dat het zeer interessante potentieelhetwelk de situatie ter plaatse biedt, ook werkelijk optimaal wordt benut. De voorzitter zegt deze opmerking te hebben begrepen. Punt 45. De heer Rücker b'rengt naar voren dat uit de wijze van beantwoor- ding van deI¥T7?Tag blijkt dat het college de intentie van de vraag qeheel heeft onderkend en bereid is dienovereenkomstng zijn beleid te voeren. Wat dat betreft is spreker dan ook tevreden gesteld. Wat betreft de inhoud van de met de eigenaar van het terrein te ziiner tijd te sluiten exploitatie-overeenkomst, meent spreker dat de per 1 januari aanstaande van kracht wordende wetswijziging op initiatief van staatssecretaris Schaefer de noodzaak met zich mede- brenqt om nog eens extra attent te zijn op de hieruit voortvloeien- de konsekwenties. De gesc'netste ontwikkeling komt hierop neer dat voor een bepaalde categorie woningen de Woonruimtewet în feite bui- ten werking wordt gesteld. Aldus verdient het aanbeveling na te gaan of het welücht nog mogelijk is om middels de meerbedoelde exploi- tatie-verordening te trachten het principe van de doorstroming zo qroot mogelijke kansen te blijven bieden. In tegenstelling tot de heer Jager heeft spreker er geen bezwaar tegen indien de bebouwing van het land van Van Schie plaatsvindt op basis van het na zeer veel onderhandelingen en overleg in de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 55