56 20 december 1974 commissies tot stand gekomen Bebouwingsplan. Het lijkt spreker weiniq zinvol om een plan, hetwelk thans reeds in een dusdaniq verqevorderd stadium van ontwikkeling is gekomen andermaai op de heiling te zet- ten en met de gehele seance weer van voren af aan te beginnen. De heer Jager zeqt dat de wethouder in de uitgebreide diskussie van g i steravond~~spreker heeft toegevoegd dat hij" geprobeerd zou heb- ben de hele zaak van het land van Van Schie naar het gewest toe te schuiven. Spreker zegt dat dit bepaald niet het geval is. Spreker heeft gesteld dat mede op basis van uitspraken die de gewestraad heeft gedaan ten aanzien van de noodzaak om te komen tot een gewesteliik woningbouw- en woningtoewijzingsbeleid, hij van mening is dat deze laatste mogelijkheidvan bouw in onze gemeente daarom in het kader van een overlegsituatie ingebracht zou moeten worden om te bezien of wij met dit plan inderdaad een bijdrage ieveren aan de problematiek die is aangestipt in de nota van het gewest. Bij sprekers fractie leeft groot bezwaar ten aanzien van de door het nnun?a co11e?e beneikte dea1 met de eigenaarzij is van mening dat onvoldoende înhoud is gegeven aan de wens van een zo groot moqeiijk aandeel van gesubsidieerde bouw op dit terrein. 0f de raad in meerderheid met dit plan akkoord'zal gaan zal moeten worden afgewacht,maar spreker wil duidelijk stellen dat zijn fractie deze deal onvoldoende vindt. Spreker wijst erop dat van zijn kant al in de eerste fase van de voorbereidingen van dit plan in de commissie erop is gewezen dat zeer a?? !fn !3? Vfn V?n,Schle niet hetzelfde effect verwachten als men bij de Geleerdenwijk heeft gehad. Spreker meent daarom dat getracht moet worden een andere samenstel1ing van het pakket te ver- njgen. Hij vindt dat het aantai vrije sectôr woningen zo enigszins mogelijk nog verder teruggedrongen moet worden en dat meer qesubsi- dieerde bouw verwezenlijkt zou moeten worden. Verder zou er een mo- gelijkheid moeten zijn om in overleg met de provinciale planoloqische commissiete bezien of, als er inderdaad gebouwd moet worden ojdit terrein via een bepaalde vorm van experimentele bouw tot een ver- ichting van de bouwmogelijkheid kan worden gekomen. Dat is op dit moment weliswaar in afwijking van het streekplan, maar in overleg met tai enCla autoritelten zou dat kunnen, waardoor het totaal aan- tebouwen woningen zou kunnen worden opgevoerd, waardoor ook mogelijk de pnjzen in de gesubsidieerde bouw iets omlaag zouden kun- Op grond yan deze overwegingen is sprekers fractie niet overtuigd dat P1an het JUTSte s om voor dit stuk grond te aanvaarden. Wethouder Winemse antwoordt de heer Rücker dat er inderdaad een euwe beschikking is gekomen, waarbij voor koopwoninqen boven een vn?fflnw0priis vrlde vestl'9in9 zou gelden. Spreker meent dat er nog voldoende gelegenheid zal zijn om van alle in en outs daarvan ken- het !nl?pnpn;a?6 -mfa d0 Zf-- natuur1lJ'k We1 gekompiiceerder en net college zal zich aaarom bijzonder buigen over de exploitatie- oyereenkomst die straks met de projectontwikkelingsmaatschappij zal np?He? H 9f- -f f," Ult9angspunten waarop de meerderheid van de raad îndertijd akkoord îs gegaan met dit plan, veilig te stellen Tot de heer Jager zegt spreker dat hij door de heer jager misschien emgszins verkeerd in het spoor is gezet, omdat de heer Jager Jister- Mp! en af,n h6t effect van dit P1an °P de d°orstroming.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 56