îsjî ï-ÄSKTS si-iïïssr. r5S-ras ssï rssr r.r™:.ÄVÄïïîî s;ï",:"hiîz2 sis'sVeüT. ïi rÄMM* 3:.s 5Ä»a"zi» hetop,s" "er,eÄpr»: jts'ï. ^oiU'ïiïïi; StSTdï'SfSoî^i^-i iTt'E^^ÎTÄt 20 december 1974 hooft hot daapli iks bestuur van de Kennemerraad overgenomen, en dat dip tiid niet meer kan missen. Hoe langer men wacht hoe moeilijker he? za wörden om het plan, zoals het nu voor ons ligt, gereahseerd te kr gen preker meent dat als men de procedure gaat volgen die de heer Jager voorstaatde.prijzen van de premie-woni 9 d ns f 90.000,— f 95.000,— zijn, boven de 120.000, zulien Kome waarmee we geen enkele kans hebben. dichtere Het openen van een hernieuwd overleg met de P.P.D. om een dicntere bebouwinq te krijgen, zodat alles in premiebouw kan komen, acht heef t^geen" i nvloed1 kunnen^ui toefenen tl Je'grondkos- Het^zal" wefminder zijn dan bij de Geleerdenwijk, maar dat was een andere sector woningen. Als de regering toch een bepaalde huurbelas- tinn wi1 aaan invoeren dan zal nog te bezien zijn of huizen van on- tDreker meent dat het zaak is om deze kans waar te maken. h„„f1. Spreker wijst er nog op dat de P.P.D. dit plan zeer nauwgezet heeft bekeken er er enthousiast over was. Punt 46. Mevrnuw Bornhouts wil als raadslid maar tevens als bewoonster van de Geleerde'nwijk pleiten voor winkels in de Geleerdenwijk Zij meent dat het zo moet zijn dat een rendabeleexploitatie mogelijk îs, het prijzen zulien zijn. Dp heer Kaotein merkt op dat uit een recent onderzoek van Inet Economisch TnsïTEüut voor het Midden- en Kl.e^n^5delïikfsfebîeken het functioneren van kleine buurtwinkelcentra duidelijk îs gebieKen ÎISffi K™S«Sr».» u1teindeUJk akko.rd ijj geg.on «t de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 57