ffiRttarïcffrx'r.'ï"1 '-S- i«î5 tolÄniSg iÎ! ™"sta'' dat et ,an°" het s«n?t„bTttgd?eSS;£™eker'"'°9 te'angen da ",ddan- 58 20 december 1974 flnn centrum> indien dit een verzorqingsqebied betreft van 800 îendahp? Tlî9*"'-* resPectievnel id'k 25°0 tot 5000 consumenten, niet verSrekr JnnfP ren" 9e?evens echter die het college heeft Het rin L n°9- ger n dle van het Economisch Instituut. L h 9j u ZPn antwoord mede da-t door Staden Landschap even- u u1S 20 n centrum economisch verantwoord is. i a u Z1 chl voorstelien dat op het moment van adviseren Stad en ^andschap geen kennis had kunnen nemen van het rapport van het Spreker merkt tenslotte op er geiukkig mee te zijn dat het collene alsnog bereid is deze zaak opnieuw te bezien. 9 De hëer Van der Hulst merkt op dat bij de behandelinq van het Dlan Binnenweg-Blekersvaartwêg de benodigde winkeioppervlakte ook aan de orde is geweest. Spreker had toen een overzicht van denormendie 1r de verschillende buro's, die op dit terrein'werkzaam zij^ wor- »?ekl? îîiît Zî'r ®rote naar voren k»an,en. Wethouder Willemse zegt in antwoord pp de vraag van mevrouw wiit Vn 6n 9ere9eid verzoeken van bewoners uit de Geleerden- îjk komen om winkels. Welke levenskansen er voor die winkels ziin is raoeHijk te beoordelen. De Stichting Bedrijfsobjecten te Harder- ijk îs niet door het college benaderd, maar is zelf gekomen met de Hwu°m +75ts te mogen ontwikkelenOmdat het coilege nu niet 6 dat de 9emeente daar zelf iets zou moeten gaan bouwen is nlan n /erz in9egaan. De Stichting is onderwijl bezig een plan te ontwerpen, dat echter nog niet in een zo ver stadium is dat nu a exact de huurprijzen bekend zijn, Men is met een schets in de TnliriHn?SC°mmiSS10 gekomen die zeer Positief is beoordeeld Inmiddels ls er een rapport van Stad en Landschap omtrent de Geleerden- w jk gekomen, die tot gevolg heeft dat de plannen tochweerwatqe- obiecten^hppft WOrden- 5Preker ze9P dat de Stichtinq meerdere van deze Stirhtinn onT verwez?nl1Jkt en dat daarom gesteld kan worden dat de Stichting enige ervarmg heeft in dit soort objecten miüh01? f11 door de heer Kaptein genoemde rapport van het Econo- misch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf niet en wil het ook 7«f eanvechten- Spreker kan zich wel voorstellen dat het verschil zal uitmaken om-wat voor soort wijk het gaat. liik 25OO1hïwo^nf0llen dat 6en Wljk in Amsterdam» waar oorspronke- n eî meer ïfndabL ^m' tha°S allerlei Pakhuizen komen, uiden. De opmerking dat de middenstand niet erg gelukkig is met aanfof tandschap k°mt bTj spreker wat minder gelukkig over Deeerste aanzet van het toenmal-ig college is geweest om Stad en Landschap te spreker zich voorstefl'en^dat ^het^gemiddefde^wel^anders^zou^kunnen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 58