20 december 1974 Wat betreft het plan Binnenweg-Blekersvaartweq zegt spreker dat de insDraakprocedure in volle gang is. Over enkele maanden zal daar rapport over verschijnen. Spreker wil duidelijk stellen dat een van de belangrijkste aanzetten tot deze hele inspraakprocedure en alles wat er omheen is, het belang van de middenstand ts geweest. Spreker verwijst overigens naar hetgeen hij gisteravond reeds heeft gesteld dat het college wel kennis wil nemen van het rapport van het Economisch Instituut voor het Midden- en K1 eindszakenver- over deze zaak eventueei in de commissie voor middenstandszaken ver der gesproken kan worden. Punt 48. Mevrouw Diel merkt op dat tegenover renovatie afbreken staat. u.t betreft wil zij weliicht ten overvioede stellen, dat zwaarwegende arqumenten zullen moeten worden aangedragen om hief"toe over te qaan. Verder vindt zij, dat als er tot renovatie wordt be- sloten, dat niet gezien mag worden als een op zichzelfstaande ver betering van woningcomplexen, maar dat deze zoveel moge Dast dient te worden in een totaalplan van verbeteringen, de g wijk betreffende. Spreeksters fractie vermoedt dat één en anoer m de beleidsnota aan de orde zal komen. Wethouder WiHemse zegt dat het antwoord van het co;li ege 9e^en moet worden aTTÉi^erste inventansatTe. Mevrouw Diël heeft zelf reeds opgemerkt dat dit een zaak is d:e vooral ook .in het bele™s Dlan aan de orde zal komen, want het ns een nogal mgnjpende zaak. In het antwoord heeft men kunnen lezen dat een aantal woningen vnj zeker niet voor renovatie in aanmerking komt, hetgeen uiteindelijk wel de konsekwentie zal hebben van afbraak en nieuwbouw. Spreker meent dat de toestand van deze womngen met zodamg îs dat b^°"en enkele jaren tot onbewoonbaar verkiarmg zou moeten worden °^en9®" gaan, met uitzondering van enkele blokjes womngen aan g Jruquius weg, die qemeentebezit zijn. De complexen Eikenlaan en Bankastraat zijn dus niet mooi - het zijn geen goede womngen - maar voorshands noq wel goed bewoonbaar, hetgeen niet betekent dat we °n* al moeten qaan buigen over de plannen voor de naaste toekomst. Ilaaro tot konkrete piannen te komen, daar is natuurlijk wei wat. voor nodig. Zodra spreker iets meer konkreets heeft zal hij dat 1n de commissie aan de orde stelien. Punt 50. De heer Klos dankt namens zijn fractie en achterban het college voor dit antwoord. De heer Rücker zegt dat zijn fractie in principe voor de bevorde- rinq van het eigen woningbezit is, maar gezien de samenstellmg van het woningbestand in Heemstede, het relatief klem aantal huurwo- ningen, vindt hij het gedachte beieid van het college m deze accep tabel Punt 52. Mevrouw Borghouts leidt uit het antwoord van het college op deze vraag af, dät de bereidheid om maatregelen te treffen, tene^e h(^ zuurstofgehalte in de bodem rond aanwezige bomen te verbeteren, bij het colllge aanwezig is. Haar fractie soreekt daarover haar tevreden- heid uit, maar vraagt of het zinvol is om met een proef te begmnen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 59