6 20 december 1974 zoals overschrijdingen voor sporthallen gemiddeld 22% en voor raad- huizen 70%, met een maximum van 119%, en zo ziet men dat hier wel wat te verbeteren valt. Hij geiooft dat dit ook voor Heemstede qeldt. tegenstelling tot de heer De Ruiter, die stelt dat men een appa- raat van een gemeente niet mag vergelijken met een industrie of een zaak geiooft spreker dat de gemeente op het gebied van de efficiency g°ed v°onbeeld.aan kan nemen. Het is gebruik om in bepaalde perioden, 3 of 5 jaar, intern zeer kritisch de verschillende afde- lingen te gaan bekijken of er misschien onopgemerkt kosten zijn binnenges1open die moeilijk te verdedigen zijn. Spreker vraagt waarom dit niet zo zou zijn bij de verschillende af- delingen van onze gemeente. Het coliege heeft geantwoord: "De effi- n25nïy k"1eï het °Pstel 1 en van de beqroting beoordeeld worden omdat pas bij de uitvoering van de verschil1ende taken blijkt of efficient gewerkt wordt." Spreker is het hier mee eens, maar meent dat wanneer de orgamsatie dusdanig is dat men Gods water over Gods ?annrr'? °Pf?' en"let d e u i t voer i ngde realisatie, van een be- 9 J ptojekt goed strak in de hand houdt, de inefficiëntheid zeer zeker zal komen. Hij mist hier een goede begroting. Als er nu toch een begroting wordt gemaakt, waarom dan niet meteen een qoede begroting waar men op kan bouwen, zo vraagt hij. Voorts merkt spreker op dat wanneer de financiering gereqeld is en e uiLVoering plaatsvindt, het volgens hem nodig is dat een projekt- manager ook de kosten regelmatig toegespeeld kr'ijgt om te zien waar treft ievertijd als kosten. Hij vindt dat hier in de verschi11ende projekten heel moeilijk terug. Vandaar dat zijn fractie aandringt op een meer efficient werken, zodat men meer met het geld van de belastingbetalers kan doen. Hij wil niet zeggen dat het hier zo HafnL9fe f reletlef- Als hij gaat vergeiijken met Haarlem of met Amsterdam, dan zouden we ons in elk geval een pluim de hoed ^unnen steken. Maar als we ons gaan vergeiijken met een goed runnend mgenieursbureau, riat mi1joenenprojekten in het buiten- land moet uitvoeren, dan slaan we een droevig figuur. Vandaar dat spreker met veel nadruk wil vragen om de kontrole op deefficiëncy toch door te voeren. De heer De Ruiter wijst de heer Kirschbaum nog eens op de totaal verschi1ende uitgangspunten en doelstel1ingen van een gemeentebe- stuur met zijn instellingen en een ingenieursbureau dat technische iinsta I laties moet bouwen. Er is onder andere verschil in beqrotinqs- techmek, în de wijze van behandeling en in de wijze van democrati- sering van de bednjfsvoering. Er zijn zoveel verschillen dat hij wil blijven hameren op het gevaar om te eenzijdig het besturen van een gemeente te benaderen alsof men een bedrijf onder zijn hoede heeft. De heer Kirschbaum en spreker zijn beiden niet vreemd in het bedrijfsleven en vanuit die hoek kunner, beiden met eniqe ervarina spreken, maar naarmate spreker zowei het een als het ander lar.qer doet, komt hij meer en meer tot de konklusie dat die verqeliikinq eenvoudigweg niet opgaat. Natuurlijk moet er efficiency zijn in dftJm?n 20r9vuldig is met de kosten, maar spreker vraagt in welk bedrijf het gebeurt dat er ieder jaar een dergelijk uitvoe-' rig boekwerk als de gemeente-begroting wordt gemaakt, waarin alle kosten îln kan nlLt* h 91 ntte l0pen' 2°dat hij dan meteen ™atrege- ,en kan nemen om het weer m goede banen te ieiden, zowel wat be-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 6