60 20 december 1974 nu er al zoveel onderzoek naar het nut daarvan is gedaan. Zij vraaqt of het daarom niet beter is om liever vandaag nog dan morgen te be- ginnen. Daarnaast wijst zij erop dat naast hêt aanbrenqen van venti- Iatiekokers ook andere middelen ter beschikking staan.'zoals het voorzien van de bodem van nieuwe aarde. In dit verband verwijst zij naar het rapport van de studiecommissie "invloed aardgas op groenbe- plantingen Ook Stad en Landschap heeft een rapport uitqebracht over de toestand van de bomen en de grond in het eiland Rozenburq. baarne zal zij de voorstellen in de commissie dienomtrent afwachten. üvengens zou zij graag willen weten door welke oorzaken de 12 bomen zijn overleden en 6 in slechte staat zijn komen te verkeren. Methouder Willemse heeft op dit moment geen overzicht ter beschik- ng aan weike ziekten de verschillende bomen zijn overleden. Overi- gens merkt hij daarbij op dat er heel oude bomen bij zijn, die een- voudig op een gegeven moment door ouderdom dood gaan, want ook een boom heeft met het eeuwige leven, en dus gerooid moeten worden om- i aSA0rs gev?ar 9aan opleveren. Nochtans zijn er in totaal slechts 20 bomen in 1973 geveld, waarvan misschien maar enkele ais gevolg van gaslekken of gebrek aan zuurstof. Spreker meent dat Heemstede aile zorg aan de bomen besteed. Er is bij de plantsoenen- diensteen opzichter die gespecialiseerd is om deze gaslekken bij bomen în een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Dat heeft al een groot aantal bomen gered. Naar aanleiding van de vraag waarom er nog proeven worden genomen, nu er toch al een aantal onderzoekingen zijn geweest zegt spreker, dat de proeven die wij nemen bestemd zijn om de bodem te onderzoe- ken, met name of de plaats waar de bomen komen te staan daarvoor geschikt îs. Het kan zijn dat op de ene plaats ventilatiekokers moeten worden aangebracht en op de andere plaats kan het nodig zijn dat zuurstof wordt geïnjekteerd. Mevrouw Borghouts merkt op dat het in sommige gevallen weiniq zin heeft om de zuurstoftoevoer te verbeteren, omdat de qrond zo- danig door gas is aangetast, dat de bomen daar niet meer kunnen Methouder Wiiiemse zegt dat het er van afhangt in welke mate de grond ongeschikt is geworden door het gas. Wanneer de grond inder- daad dermate doordnngt is met gas dat deze daardoor zijn juiste samenstelIîng heeft verloren, dan wordt er nieuwe grond ingebracht. Punt 53. De inhoud van het antwoord op deze vraag 1s voor de heer Rücker aanleiding om nog eens extra aandacht te vragen voor de deplorabele staat waarin het oostelijk deel van de openbare weg langs de haven zich bevindt. Spreker merkt op dat aan dit weggedeelte meerdere be- gevestl?d Sn dat ook deze mensen hun belasting betalen. +a ^^ns redelijk indien ook aan deze mensen de moge- îjkheid wordt geboden hun bedrijfsvoering onbelemmerd uit te oefe- voortduSt6" ni9t m°9elijk is Zolang de huidi9e situatie ter plaatse Wethouder Wiliemse zegt dat dit stuk weg inderdaad slecht is. Tot voor kort was ter plaatse een constructiebedrijf gevestiqd met veel aan- en afvoer van zware materialen, terwijl men ook nog de gewoonte nad om daar langs de weg zwaar materiaal te lossen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 60