20 december 1974 51 Het bedrijf is thans verdwenen en nu zijn er enkele bedrijven geves- tiqd die niet die belasting op de weg geven. Spreker zegt toe om bij de directeur van openbare werken te pleiten, nu er een gerede moge- lijkheid is om het wegdek in behoorlijke staat te houden, om daar bijzondere aandacht aan te schenken. Punten 55, 56, 57, 81 en 83. De voorzitter stelt tevens aan de orde: IV. Heffing rioolrecht gebruikers (volgnr. 138) De heer De Ruiter heeft reeds eerder opgemerkt dat deze begroting wordt gekenîïïërkt door een zekere ruimte; het is dus een begroting waarmee prettig te werken valt. Niettemin ts het toch noodzakelnjk qeweest om een groot aantal 1astenverzwanngen aan de bevolking op te leggenniet alleen uit eigen budgettaire overwegingen, maar ook door maatregelen van de hogere overheid die ons zijn opge.egd, Spreker denkt aan de verhoging van de elektriciteitstarieven, gas- tarieven, watertarieven en uit eigen kring: de aanpassing van de legesverordening. Op zich een respectabel aantal lastenverzwanngen die op onze Heemsteedse burgers gaan drukken. In dit kader vindt ziin fractie dan ook dat verdere 1 astenverzwanngen aileen kunnen worden toegelaten als ze beslist noodzakelijk zijn. Met die ge- dachte voor ogen heeft zijn fractie de begroting bestudeerd en heeft zij geconstateerd dat het college in de eerste plaats een vroegere inkomstenbron heeft laten opdrogen ten behoeve van een spaarpot, dat wil zeqqen dat de rente van de reserves die vroeger de gewone dienst steunden, thans wordt toegevoegd aan de reserve, waarmee het geen inkomst meer is maar een vermogensaanwas. Fiscaal is dat al met prettig, maar in dit geval hel.emaal niet. Want dit betekent dat colleqe met deze handelwijze een stuk lastenverzwaring introduceert zonder dat dit werkelijk noodzakelijk is. Was het daarbij gebleven dan was zijn fractie daar misschien niet zo zwaar over gevallen, om- dat als in de toekomst weer een dekkingsmiddel moet worden gezocht, die reserve dan weer ten bate van de gewone dienst kan worden ge- bracht. Het college spitst het echter toe op een voorstel tOv in- voering van rioolbelasting voor de gebruikers, waarmee het college iedere burger in zijn portemonnaie raakt en dat op een moment dat de waterprijs toch al omhoog moet en alle andere tarieven voor de enerqievoorzieningen worden verhoogd. En dat geschiedt - endat îs sprekers zwaarste argument - terwijl deze la.stenverhoging niet nood- zakelijk is. Het argument van het college dat het in detoekomst nodig zou kunnen worden ondervindt bij spreker wel begrnp, maar niet voldoende om het een argument te laten zijn. Want gisteren heeft ziin fractie al uitgesproken dat als het nodig îs voor werken die noodzakel ijk zijn, zij niet zal aarzelen achter het college te gaan staan om welke belasting dan ook te verhogen. Op dit moment ziet zijn fractie die reden niet aanwezig en zal zij haar medewerking hieraan niet verlenen. De heer Jager merkt met betrekking tot de reserveringen op dat de wethouder heeft gesteld dat hij het helemaal nietzo gek vond om de algemene reserve te gaan gebruiken, waaraan hij toevoegde be- grepen te hebben dat de heer Jager er bezwaar tegen heeft om die reserve te gaan gebruiken. Spreker merkt op dat het tegendeel het geval is. Hij heeft er alleen bezwaar tegen dat er een begrotmgs- Het COIiege SUIVbU neu euin.ci ---

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 61