20 december 1974 63 hpstaan Dit alles leidt spreker ertoe van mening te zijn dat, gezien de ruimê begrotingspositie, er grote bezwaren bestaan tegen het mvoe- ren van een rioolrecht voor gebruikers. Ook de fractie van de heer Van der Wal is, zoals gisteravond reeds naar voren is gebracht, niet geporteerd voor onnodige lastenverzwa- rinaen Als men de begroting bekijkt dan komt men tot de konklusie dait men kan spreken van een zekere ruimte in de begroting. Ais men de situa- tie met betrekking tot de onroerend-goedbelasting en het rioolrecht k ikt dan merkt spreker op dat men in feite kan spreken van een twee- ïil ïieSS beïastingen die'in de plaats komen van een dnetal oude be- lastinqen, waarbij het totaalbedrag van de meuwe beiast.ngen, Uger is dan de totaal-opbrengst van de oude belastingen, rekemng houdende met de 550 nieuwe woningen. Zijn fractie heeft dan ook gevraagd a het coileqe en de toezegging gekregen, dat het gaarne deverdeli g van de belastingen na het bekend worden van meer informatie, °Pn^"w aan de orde gesteld zou willen zien en daarbij als uitgangspunt zou willen kanteren dat de totaalopbrengst van de 2 nieuwe beiastingen niet hoger zal zijn dan de opbrengst van de oude belastingen. In dit verband acht spreker de opmerking van de heer De Ruiter, dat het riooîrecht voor gebruikers in feite een lastenverzwanng be e t niet qeheel juist, omdat het 2 meuwe belastingen betreft ten opzichte van 3 oude belastingen. Spreker meent voorts dat a.s de ^ad het v - stel met betrekkinq tot de heffing van noolrecht met accepteert, men in feite kan spreken van een niet onaanzienljke verlaging van de ge- meentel i jke belastingen. Sprekers fractie meent gezien in het J^ht van de verianglijst zoals men die allemaal heeft, dat het met verstan dig is om op dit moment een feitelijke verlaging door te voeren; zu meent dan ook aan het voorstelrekening houdend met de toezegging, haar stem te kunnen geven. Spreker is erop tegen om nu mee te werken aan een belastingverlaging, terwijl men volgend jaar moet meewer e aan een soort dubbele verhoging. Hij gelooft wat dit betreîu in een qeli ikmatiq beieid dat ook het college respectievelijk de gemeente- 9raad sierl Als het voorstel met betrekking tot het riooirecht voor gebruikers niet wordt geaccepteerd, dan betekent dat dat 9eorui ;er van woningen, welke met betrekking tot de personele belasting jaar f 710.000,— hebben betaald, teruggaan naar f 605.000.,- Spreker gelooft dat het ook in verband met bijvoorbeeld de sport met juist is dat men aan de ene kant een grote verianglijst heeft met veel verlangens die veei geld kosten, en dat men aan de andere kant een aantal gebruikers daarvan op dit moment, naar sprekers 9®voel voor een zeer korte periode, in het genot stelt van een belastmgver- laainq alhoewel zijn fractie.in principe natuurnjk geen enkel zwaar heeft tegen een belastingverlaging, mits die zou kunnen wor e Met°betrekking tot de post "onvoorzien" merkt spreker op van mening te zijn dat de toevoeging van de rente aan de reserves opdit moment qeen bezwaar ontmoet. Gezien de ruimte die ook hij aanwezig acht în de begroting, heeft hij er geen behoefte aan om de [ente over de reserves thans aan de normale begroting toe te voegen, mits het co lege de tcezeqging doet, en dat heeft het college inderdaad gedaan, dat waar nodig de algemene reserves zullen worden aangewend voor net len^aanzien^van^het antwoord op vraag 83 vraagt spreker ot het college een indikatie kan geven met betrekking tot de eventuele posten we,ke

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 63