rrr mz ,j?lr?Är^v.'ntdb.tî?{ stsM Ä-^aï-ÄJ: 20 december 1974 65 S?d"eheêï De Ruiter eorii jaw bereid was om aao de gebruilers op te leggen. De heer De Ruiter zegt dat het toen ging om een kwestie van het herstel1en vän het evenwicht van de belasting voor de zakelijk ge- rechtigden en de gebruikers, zoals die in het verleden was gehan- teerd. Daarop voortbordurend was spreker tot het voors e g Wethouder Van Drooge wil dat wel aannemen, maar hetcoliegestelt hoeft Hp hppr De Ruiter de verhouding van 15 12 in acnt wine nemen- 15% van de opbrengst financiële verhouding en 12% voor zake- lijk gerechtigden en voor gebruikers. Spreker vaU Je heer De Ruiter daarop in het qeheel niet aan, maar meent dat de heer De Ru ter met even weiniq recht in dit verband het colleqe aanvalt Spreker konstateert dlt sowel de beer »e Ruiter ,is spr. er deze zaken in hun inderling verband zien. De heer De Ruiter nee.t vorig jaar iets willen doen voor de zakelijk gerechtigden en daar- eÄnb;ÄikSreSSdir^lîIombd^::e-in verband en meent dat zîj beiden in hSn totaliteit oP.hetzelfde niveau 1 jven zitten. hetgeen dus ook in de conceptie vomg jaar van de heer De Ruitar zo Wat'betreft de rente van de reserves zegt van de rente over de reserves-aan de reserves zeif, dit jaar zo maar uit de lucht is komen valien, maar dat.dit verlangen a j al bii het college heeft geleefd. Dankzij de bijzonder sterke v hoging van de uitkering uit het gemeentefonds werd zulks dit jaar moae"iik maar het is niet zo dat het college eerst een voors.el tot verhôging van de rioolrechten heeft gedaan.om dn. ue maken. Toen vorig jaar de rioolrechten ,werdeneSe^ toe- zakeliik qerechtiqden op onroerend goed werd door het coi>ege t qezeqd dat - want het was een wat eenzijdig voorstel om al een de zakelük qerechtigden in de rioolrechten te betreKken - volgend iaar ook de qebruikers zouden worden belast. Dat îs dus.geen \oor- stel om extra inkomsten te krijgen, maar om een toezegging i.e rea liseren die voriq jaar aan de raad is gedaan. In het antwoord op vraag 57 heeft men kunnen zien welke ™^e^ ten grondsl ag liggen aan de toevoegmg van de rente aan de reserv Het meest dwinqende arqument voor deze strategie îs, dat wanneer onverhoopt de gemeente in financiëie moeilijkheden zou komendoor welke omstandigheden dan ook, en.zij over.^e^e^îkZk°nmedaJ meteen dan al mocht hebben teger, die t!jd, zou wilion beschikken datmeteen invloed heeft op de gewone dienst, omdat door te beschikken over ae reserve de inkomsten'aan rente verminderen. De gemeente wordw dus enerzijds gedwongen om door de nood der tijden over de reserve te beschikken terwijl ze anderzijds dan weer wordt gedwongen om bij een dalend'inkomstenpen de ink-sten extn. te eenhos.n - het renteverlies te kunnen opvangen. Sprexer meent dat dic een van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 65