SSHSïSä- ï'rÄHäît v-T ra.rÄ-sî srmS-IP r.ïÄ-fcZî! s± d3Sr. s s ^r0?em^r^ü,iriI!4îho^rsdîe'l"""r"°"u^h---s ïr.\r«r'i1!^1£;.niSr22ii;t V1'ndt rook in het antw°°nd °p iiÄî'rïX»»ï7Ä s :,f2-ten tek»rt k»» last terug en spreker meent en^dat^wa? ri^-^ rSnte voor de vo11e punt van gedeputeerde staSn dafrln mnet î1JdS °°k het U1't9an9a- de volle last aan rente enUfsSîijvino zi unn?nriaantonen dat ™en jaar, maar dan toch het tweede jaa'r, zll kunnSn dîajen heteerste 66 20 december 1974 vuîlen" dl'rênîê'dlê'I "J13 bHJke" be Tnen Spneiir g^iirL oiliriîI d« E °'r;ere"a spaard geld opnaakt en als men uat !L".er? als "n ?e- is van het iolîe gÄi5 Äsfgl äS°l"V af"'Jk"« afschri iuinn +Q i,e.„ j eerst geid te lenen en de rente en nageslacht er'plezier van9heeft°r be9rotingen in de tijd dat het Het collêge denkt daarb inTet°e reserve te beschikken. omdat daarbij de rente en afsïhîiivin^nfd M" onrendabe1 e projecten, jaren op de begroting zouden drukken-' het'hl611'de.een lan9e reeks van door dns i„ d„ toekoJst »3eS™er£teïd be'rot'n3sbae'a kan "aan- het antwoord on vraan fli nnnn w nsnte en. afschrijving voor de in deelte van de ?eks? van het °bjeoten' ze9t ^preker dat een qe- Die 2 ton heeft naîeHjk betreSno on hft6"^1'^ iS we99evallen. van de sporthal rekking op het nadelige exploitatiesaldo l'n" antwoord oTäÄ*;: îfh'""!" ™er 3.000.000,-. kapitaallasten komt, zegt sprlkïî dataisrui?nemen da" 330 f445-000>- vingstermijn van 30 jaar en 11% rente. Ult9egaan van een afschrij- afschrijving in rekening^wordt^qebracht datHde volledi9e rente en begroting wanneer er beoaaldp krpdioto de 9ewone dienst van de Spreker zegt dat in Noord-holland nnn ct»T hÊ r"d worden Oevoteerd. van kracht is. In Geldeîland zal h,?9 de C1rculaine van 1957 wat de gemeente Velsen betîeft wpÎJ eï niet het 9eva1 ziJn en noemd heeft - zal dïïlîïSe^^^Î! ÄJa9er.oo1< 9e" noemd heeft - zal de situatïe 2 uelleenTe ae heer Jager ook qe door de vingers ziet omda? met Lw misschlen,zo Z10n dat men iets is spreker het met de inhoud van rie^in18?5- be91nnen- Overigens daarop steunt volkomen een^ m t h-- Cl alre en met de taktiek die zins voor de gek houdt als ^n heî hlJ ?66nt dat men zi'chzelf enl'9s- rente afschri'jft want hpt \/ni a fers^f Jaar maar een deel van de noodzaak^i's'^Taiï^de^meerjarenpîanning 'met^betrekking^tot^de^investe-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 66