68 20 dece.nber 1974 betrekking tot zaken van de Kennemerraad vrijwel zeker in 1975 geen sprake zal zijn van extra lastenverzwaring. Hij meent daarom dat het argument van het coliege niet opgaat. Wat betreft de in de toekomst te verwachten lastenverzwaringen vanuit het gewest - spreker denkt aan vuilverwerking en aan miiieutaken - meent hij gisteren al duide- lijk te hebben gemaakt dat hij van mening is dat aän de burger een lastenverzwaring dient te worden opgelegd od het moment dat die taken van de overheid dat noodzakelijk maken. Dat kan inderdaad betekenen dat men op een gegeven momer.t bepaalde taken niet allemaal tegelijk zakunnen aanvaaraen en dat men bepaalde taken moet laten rusten. Spreker vindt het dan een juiste afweging van taken of men die op' dat moment wil gaan aanpakken of niet, en dan vindt hij niet dat men în vroegere jaren een potje gevormd moet hebben om dat moqeliik te maken. J J Dewethouder heeft gesteid dat voor het geval de gemeente in finan- ciele moei 11jkneden zou komer, het belangrijk is dat de rento van de reserves aan die reserve wordt toegevoegd, omdat anders in de komen- e jaren een gat zai kunnen ontstaan in de gewone dienst als toch over die reserves beschikt zal moeten gaan worden. Spreker meent in deze - de heer De Ruiter heeft het cok reeds gesteid - dat men de gemeente niet als een konjunktuurorgaan moet zien; men kan ook geen vergeIijking maken met het bedrijfsleven. Een gemeente is qeen kon- juriKtuur-geyoel ig orgaan. De gemeente is van jäar tot jaar' verzekerd van belangrijke inkomsten voor de uitvoering van bepaalde taken en dat betekent dat de gemeente geen politiek hoeft te voeren die reke- mng houdt met grote financiële tegenvallers. Daarom is het ook niet nodig rexemng te nouden met het argument dat de wethouder ten aar,- zien van het toevoegen van rente aan de reserves heeft qeqeven. 0o grond van dit alles blijft sprekers fractie van mening dat de invoe- ring van rioolrechten voor gebruikers achterwege dient te biijver. en dienst r6nte V3n d9 reServe ten 9unste dient te komen van de gewone De heer Van der Wal heeft waardering voor de wijze waarop de wet- houder de motivering van het voorstel naar voren heeft gebracht. Sprekers fractie is van mening dat de motie van het C.D.A. en vân geer, aanleiding geeft tot steun harerzijds. Zij blijft van me- mng dat kontinuiteit in het beleid van het grootste belang is. Spreker Komt terug op ce verlanglijst die alîen hebben; als het onderhavige voorstel niet wordt aanvaard, a'an zal dat tot gevolg hebben dat gebruikers van woningen een aanzieniijk iagere belastinq gaan betalen. Op zichzelf is dat geen enkel bezwaar, mits men dat Kan kontinueren over een iangere termijn. Mu zal die termijn wel- ncht maximaal 1 jaar zijn. Op grond daarvan en gezien de motiever, die de wethouder naar voren neeft gebracht, zal zijn fractie de motie met steunen. Wethouder Van Drooge betreurt het dat het voorstel van het col- lege door de Tracties van het C.D.A. en P.H. niet aanvaardbaar wordt geacht. Maar hij betreurt het bijzonder dat daaraan wordt gekoppeld de toevoeging van het ten goede van de gewone dienst brengen van de rente over de reserve. Spreker meent dat hij duidelijk heeft uiteen- gezet we.ke practische nadelen daaraan zijn verbonden en dat hij er verre de voorkeur aan geeft dat zonodig in de loop van het jaar over deze rente tot een bepaald bedrag wordt beschikt indien dat'nodigis,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 68