20 december 1974 69 hetgeen alleen een andere manipulatie is, maar hetzelfde effect heeft Men laat dan dit jaar de reserve in stand, zodat ais men over die reserve wil beschikken, men niet weer met de rentelast gekonfronteerd wordt, Spreker zou bij een kombinatie van deze beide moties er de voorkeur aan geven dat men zegt dat als men het bedrag van f 143.000,- niet wil, en dus de gewone dienst dat bedrag moet derven, dat men dat dan krijgt door te beschikken over de reserve. Spreker meent dat dit meer practisch is. De heer Jager verzoekt om schorsing van de vergadering. De voorzitter schorst de vergadering te 17.26 en heropent de ver- gadering te 1/.30 uur. De heer De Ruiter deelt als woordvoerder van de fracties van P.H. en C.D.A. mede~nog steeds niet te kunnen inzien waarom het nodig is zi jn gedachtengang ten aanzien van de reserves te laten varen. Het voorstel van dewethouder komt er op neer dat men deze inkomstenpost eerst aan de reserve toevoegt, en datmen als het nodig is, deze erweer afhaalt. Sprekers redenering is dat het als een normale inkomstenpost aan dege- wone dienstten goedemoet komen endat menals het nodig is daaruit kan puttenHij kan niet inzien waarom de kapitaallasten verbonden aan de ge- sloten leningen wel ten laste van de begroting zullen komen en de kapi- taalinkomsten eigenlijk niet mogen dienen om de begroting teverlichten Daarom handhaaft hij de koppeling. Wethouder Van Drooge zegt dat de argumenten van de heer De Ruiter theoretisch zijn tegenover de praktische bezwaren die spreker naar voren heeft gebracht over deze handelwijze. De heer De Ruiter draait de zaak precies om. Spreker brengt de rente ten goede van de gewone dienst en als hij die nodig heeft dan neemt hij die weer terug. Het gaat om het principe dat als in eerste instantie die rente aan de reserve wordt toegevoegd en als men dan over de reserve beschikt, men dan niet met een rentelast wordt opgescheept. Dat is de zaak waar het om draait, en dat het college deze verandering van systeem, die door verschill.ende bedrijven wordt aanbevolen, heeft kunnen realiseren is een gevolg van het feit dat we dit jaar een extra ver- hoging uit het gemeentefonds hebben kunnen krijgen. Maar als we het systeem v/eer verlaten dan kunnen we daar nooit meer op terug komen, en dat is sprekers bezwaar. Het is een eenmalige kans, en als we die missen dan komt die kans zeer waarschijnlijk nooit meer terug. Het effect van wat de heer De Ruiter voorstaat en wat spreker voor- staat is hetzelfde met dit verschil dat sprekers systeem beter is. De heer De Ruiter kan niet inzien waarom de gemeente tot en met het jaar 1974 met een bepaald systeem heeft gewerkt, terwijl het nu als een soort ramp wordt aangekondigd als men dat systeem hand- haaft. Hij vindt dat nu een te zwaar principe wordt bereden. Een feit is dat we het altijd zo gedaan hebben, maar het hoeft geen motief te zijn om het niet te veranderen, maar als de inzichten daar- over dan botsen, dan gelooft hij niet dat het moet worden geserveerd als de eenmalige kans van de gemeente. De heer Van der Wal gelooft dat de heer De Ruiter aan ëën punt voorbij gaat. Zijn fractie heeft op dit moment het inzicht, en al- thans in ieder geval de fractie van Progressief Heemstede ook, dat zij niet coute que coute wil voortborduren op het kweken van alge- mene reserves. Hij meent dat in dat licht gezien de toevoeging van de rente aan de reserve toch iets anders zou moeten worden bezien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 69