M/ee„hs ÄrîÄ s?; 2rïïzi'^Mîîrs.ïa,z%v,t 5îMs E S ïïïïs;- d,p„s£ sj î^Ä'ÄJiîî.'ïïrS.fiir °-s- sie-on' 20 december 1974 îln *me]1Jî V?n mening is dat men de algemene reserves ceheel of ten dele ln de toekomst moet gaan gebruiken, dan deelt spreker het tf.van de wethouder dan men dan niet als basis die rente aan de beqroting moet toevoegen. Als men die rpntp hiî-îff argument van het college bevat naar hun opvattirw eenïeernositïS ™n ™dëîste™e„; ,0°rSte' dat d°or hun fnaot,u 'ngediend zul- duideHi^^H^^i90100^ dat het een zaak van eerlijkheid en Dunt inneemt? Mer^er^r^e^wïn^f^^^ae'n" ï™-3*? srekerrdatthiinde0edeHSam-nWerk1n9 b1nnen het co1 îegÏÏbetreurîT bezeetten?kheedrhi?ehera?rrerd aan?ewezen om deza Plaats te mogen zins mogêlijk, de aan hen gedane beîoftenwaîî teVÏÏen W?an eni9S' in^behoor 1 ijkphmate'ka^ dât m6n noo1t de al» reselves zeer nadrukkelîîk vîrd!îd!HjkenneS3at f. maken"KSPreker wil Mnzaak Haf c?1h t college ingenomen standpunt te verkriigen dat men sprekers motivprinn°nd van nienwe lnformatie kan verla'ten. Wat in de zijde vaîhet CdTÏÏs me?96W°9en is het felt dat ^owel van t°°g vanedkerbSrq1t- '^ZWaairWe9end stand^nt te" aarelen^van1;!!! belas- genomen en daTzï JzîrhrS1aî1e t0t.de ruimte in de begroting is in- weten t'e beperken. 1n flnanciele wensen toch heeft ItliiiliP De voorzitter brengt de motie thans in stemming. teäS'lS'st™?" St°™,n9 ""Jkt d,t d0 "t1c i! dangenoinen 11 vi ieS?n de motle stemden de heren Van der Wal Ketfpnic s„-hi d- "°rdt ,00rste' teffing nioolnecht

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 70