JM H 20 december 1974 71 Punt 58. De heer Van der Hulst acht het vanzelfsprekend dat men bij rekon- struktiewerkzaamheden tevens de beplanting aanpast. Het kritisch onder de loupe nemen van plantsoenen, waarbij zelfs in de verre toe- komst geen sprake is van rioleringswerkzaamheden of dergelijke wer- ken, kan echter ook zinvol zijn. Te snel wordt gezegd: zoals het plantsoen nu is aangelegd voldoet het, vele bewoners vinden het mooi, dus waarom zou men veranderingen gaan aanbrengen? Spreker nteent echter dat het niet denkbeeldig is dat een andere wijze van aanleg veel mooier zal blijken te zijn. Spreker vraagt dus niet om alle plantsoenen om te spitten, maar wel om zich kritisch af te vragen, of een wijziging wellicht een verbetering zou kunnen betekenen. Bij de aansluiting Johan Wagenaarlaan/Heemsteedse Dreef is de hoe- veelheid groen drastisch verminderd door de later geprojekteerde busbaan met halte. Er zijn ter plaatse ook parkeerplaatsen voor auto's gemaakt, die door een wat hoger opgaande begroeiing goeddeels aan het oog kunnen worden onttrokken. Bij een onbeveiligde kruising is het zaak dat de begroeiing laag is, om het overig verkeer te kunnen waarnemen. Bij een met verkeerslichten beve.il igde kruising is het vrije uitzicht minder belangrijk. Spreker meent dat overwogen dient te worden of hier een hogere be- planting toegepast kan worden om het mastbos van verkeerslichten wat aan het oog te onttrekken. Wethouder Willemse is gaarne bereid waar mogelijk ook aandacht te schenken aan nieuwe ontwikkelingen. De kruispunten vindt spreker toch wel een discutabel iets en hij meent dat dit minstens in overleg met de verkeerscommissie moet plaatsvinden. Het kruispunt Johan Wagenaarlaan/Heemsteedse Dreef is in behandeling; spreker kan op dit moment niet zeggen welke beplanting er komt. Op de opmerking van de heer Van der Hulst om ter plaatse hoge beplanting te plaatsen wijst spreker erop dat toch de verkeersvei1igheid in het oog moet worden gehouden. Meermalen overkomt het spreker dat, terwijl hij groen licht krijgt- om rechtsaf te slaan, er toch nog een fietser of bromfietser snel voor hem langs gaat. Met de huidige situatie kan spreker dat zien,als er echter struiken zouden zijn, ziet spreker dat niet. Spreker pieent daarom dat bij alle maatregelen de verkeers- veiligheid in het oog moet worden gehouden. Punt 60. De heer Klos zegt dat zijn fractie niet van mening is dat de be- woners zelf de plantsoenen moeten gaan ontwerpen, maar dat zij moe- ten kunnen meedenken hoe een plantsoen of andere ruimte kan worden ingericht. Dat is niet afhankelijk van een verantwoord ontwerp, zo- als het college stelt, maar meer van de behoeften die in de wijken en straten leven. Spreker begrijpt dat de plantsoenendienst niet in voldoende mate kan bijdragen in het woongenot. Immers mensen met kinderen moeten met lede ogen aanzien dat de mensen met honden deze plantsoenen vaak als hondentoilet gebruiken, terwijl de kinderen er niet mogen spelen blijkens de borden "verboden op het plantsoen te spelen", terwijl er voor kinderen in veel wijken geen alternatieven zijn. Spreker vraagt of, wellicht in kombinatie met het gestelde bij vraag 58, via de pîaatselijke pers een kennisgeving kan worden gege- ven waarin openbare werken ideeën vraagt voor een bepaald plantsoen,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 71