72 20 december 1974 waarop de bewoners schriftelijk, individueel of per groep, suqqesties kunnen doen Dit zai naar sprekers mening ook het saamhorigheidsqevoel bevorderen, dat în Heemstede nog niet sterk leeft, enkele qoede uit- zonderingen daargeiaten. Een andere mogeüjkheid is dat misschien in bepaalde gevalien beeldende kunstenaars kunnen worden ingeschakeld. Wethouder Willemse ziet, waar dat mogelijk is, de bewoners graag meedenken. Spre<er meent wel dat er een onderscheid moet worden qe- maakt în de grootte van de plantsoenen. Zoals bij het Richard Holplein en Junanaplein ligt het wat moeilijker. Spreker denkt ook aan het eijand Rozenburg waar een en ander gaat veranderen. Spreker heeft er alle begrip voor dat er in dé gesprekken met het comité ook suggesties- komen omtrent beplantingen. Spreker meent dat het een goede zaak is om daarover in alle gevallen te praten. Punt 61. De^heer Jager merkt op dat in het antwoord staat: "De toestand van het rioolnet vaneert van goed tot slecht, veelal afhankelijk van de ouderdom der buizen. Spreker acht dat een konstatering die hij ook zonder de beantwoording had kunnen geworden. Hij vraagtof in het kader van de voorbereiding van de beleidsnota bij openbare werken ook een prionteitenl îjst ten aanzien van de aanpak van bepaalde rioierinqs- werkzaamheden zal komen. Als dat het geval is behoeft spreker op dit moment op deze zaak niet verder in te gaan. Wethouder Willemse antwoord bevestigend. Punt 63. De fractie van mevrouw Borghouts acht het juist dat verschi11ende veremgingen, scholen, enzovoort, middels hun leden of leerlinqen oud papier ophalen. Haar fractie steit zich echter, anders dan het college, op het standpunt dat stimulering tot gescheiden houden van oud papier en ander huisvuii niet zozeer op zijn financiële merites kan worden bekeken, alswel vanuit een opvoeding tot milieubewustheid moet worden beoordeeld. De acute exportstop met de daaraan verbonden daling van de oud paoier- prijs is een tijdelijke zaak. Wat blijft is het belang van het herqe- bruik van papier. Stimuiering past in een aktief beleid ten aanzien van milieubeheer en mi1ieubehoud, weike het college heeft aanqekon- digd te zullen gaan voeren. Zij meent dat hierop wellicht in de be- leidsnota teruggekomen zal worden. Wethouder Willemse meent dat niet alles aan de beleidsnota kan worden opgehangen. Hij weet niet of dit een punt is dat daarin di- rect moet voorkomen. Spreker merkt op dat de reinigingsdienst er 4?10u kk 1 n9este 1 d is om op de bestaande wagens aparte voorzieningen te hebben, terv/iji er ook niet aan begonnen kan worden om nog eens een extra wagen achter de bestaande vuiiniswagen te laten rijden. Spreker meent dat als de oud papier-prijzen weer wat gaan stijgen dit probleem zich zelf weer zal gaan corrigeren, omdat dan veel mensen van verenigingen, scholen, en dergelijke, weer aktief in deze worden. Als er initiatieven van verenigingen komen, dan is het college gaarne bereid, als daar een mogel ij'kheid toe is, om bijvoor- beeld în het kader van een folder, die via de reinigingsdienst zou kunnen worden verspreid, er op te wijzen dat men gescheiden vuii kan aanbieden, die een ander dan komt weghaleh.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 72