20 december 1974 73 Mevrouw Borghouts zegt dat het gaat om het stimuleren van het ge- scheiden aaTîFieden van papier, zoals dat bijvoorbeeld in de Haarlemmer- meer gebeurt. Het ophalen is een andere zaak, die mogelijk later uit- gewerkt kan worden. Wethouder Wiliemse acht het wel noodzakelijk dat men zeker weet dat het papier wordt opgehaald, anders blijft het op de weg staan, want de reinigingsdienst kan dat papier niet meenemen. De heer Jager zegt dat het de bedoeling is dat het coliege uit- spreekt dat dit in principe aanvaardbaar is. Het is niet de bedoeiing dat de reinigingsdienst het papier gaat weghalen, maar dat het colle- ge ten deze eens zijn licht gaat opsteken. De voorzitter zegt dat het college dit zai gaan overwegen en dat het op~3eze zaak zal terugkomen. Punt 64. Mevrouw Borghouts spreekt onder dankzegqing voor de opgave de hoop uit dat het gebruüTin 1974 niet is toegenomen. Zij vraagt of de ge- bruikte hoeveelheden elk jaar hetzelfde zijn, omdat ook in 1972 de- zelfde hoeveelheden werden gebruikt. Wethouder Willemse merkt op dat aangezien onze plantsoenen en we- gen van jaar tot jaar niet plegen te veranderen in oppervlakte, ook_ de gebruikte hoeveelheden hetzelfde blijven. Poliforzon wordt gebruikt om een kas te witten, die elk jaar even groot is. Op de trottoir- randen en tussen de tegeis wordt gesproeid met een bepaald middel, dat ook in hoeveelheid hetzelfde biijft. Er zal misschien een geringe verhoging van het gebruik optreden door de uitbreiding van de Geleerdenwijk en bebouwing van de Schouwbroekerpoider, doch een be- langrijke toename van het gebruik is niet te verwachten. Punt 66. De heer Klos is verheugd met het antwoord van het college. Hij meent echterTät het een het anderniet hoeft uit te sluiten, omdat zijns inziens de integratie van het kleuter- en basisonderwijs in- houdeiijk heei vaal< muzische aspecten heeft. Wat betreft de mede- werking van de muziekschool denkt spreker niet aan een permanente begeleiding, Wethouder Van Drooge meent dat het college en de heer Klos in deze niet ver" van elkaar afstaan. De heer Klos was bevreesd dat de integratie misschien ais motief zou geiden om Je creativiteit terug te dringen, want zo ziet spreker het niet. De voorzitter zegt dat ook het coliege het zo niet ziet. Punt 67. Mevrouw Snoep verzoekt het coilege er aandacht aan te schenkendat op tijd een schema gereed komt dat gebruikt kan worden v66r de in- gebruikname van het gymnastieklokaal in de Geieerdenwijk. Wethouder Van Drooge zegt dat op dit moment nog niet bekend is wanneer het gymnastiekIokaal in de Geleerdenwijk gereed zal komen. Er wordt regelmatig aan het schema gesleuteld, maar zodra dat gym- nastieklokaal gereed is, is het noodzakelijk dat een nieuw schema klaar ligt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 73