20 december 1974 Punt 68. De fractTe van de heer Baar heeft met belangstellinq kennis qeno- ïfoi+ah ï6 antw°ord van.het college op deze vraag. Zijn fractie l, f11 n?9maals op prijs uiting te geven aan haar erkentelijkheid het feit dat de gemeente Heemstede zich ten aanzien van het vraagstuk van oe administratiekostenvergoeding voor het biizonder onderwijs met name de laatste jaren zeer positief heeft opgesteld v-u de desbetl"effende vergoeding ruim boven het landelijk gemiddelde uitkwam. IfLLLf acgt spreker dat zijn fractie er met instemming kennis van neemt dat de admimstratiekostenvergoeding voor 1975 f 25 -- ner leerling zal bedragen. M verk?nr'inn2hpl^ fegt.dat het coilege met erkentel ijkheid van deze verkiaring heeft kenmsgenomen. Punt 69. !>ren2t naar.voren dat de schoolraad ongeveer een jaar geleden een spreker heeft uitgenodigd - een medewerker van de ovpr hotv"1 ssdienst; - die een uiteenzetting heeft gegeven over het 1.o.m.-onderwijs, met name welke groepen kinderen voor dat onderwijs n aanmerking komen. Daarbij waseenbelanorijke groep k nderen ie vanwege een achter zijn in hun geestelljke oÄeling. met mee kunnen komen cp de huidige basisschool, en als gevolq daar- od het Hp ;!wh"S'h°0,| ierechckomen. Nu zal de nieuwe ontwerp-wet op het kleuter/basisonderwijs in de toekomst een belangrijke veran- mpHik t6Wf2 bren9en ln het huidige onderwijs. Deze wet houdt na- vfnHp aî ,e e?rste plaats ernaar gestreefd zal worden de k nd.ren in te delen ln groepen op basis van hun aanleg en ontwikke- ling en met meer geheel op grond van hun leeftijd. In de tweede plaots wil men ue scheidmgswand tussen kleuter- en basisonderwijs îaten wnrripn' mfw soorten.onderwiJs tet een samenhangend geheei hotftpn h'* vermeuwing zich zal doorzetten, dan zal dat betekenen, dct een grote groep kinderen, die thans op de l.o.m - school het onderwijs volgen, zich in de toekomst binnen het q 1 o kunnen handhaven, omdat, als gevolg van de indeling van niveaû- groepen, er meer rekening met de aanleg en ontwikkeling van het kind gehouden zai kunnen worden dan thans mogelijk is. Deze ontwikkeling zou spreekster toejuichenâ omdât het plaatsen van <Tnd op de 1.o.m.-schooî belangrijke nadelen heeft, zoals- te ver van huis, vervoersprobîemen, minder kontakt met buurtgenoten enzovoort. Z° ver is het echter nog. niet, bovendien zal de î.o.m.- schoo' nodig blijven voor die groepen kinderen, die ook in de toe- komst met op hun plaats zijn binnen het g.l.o. Haarlem riat'tft Spreekster het een merkwaardige zaak vinden dat Haarlem - dat toch als centrum van deze regio wordt beschouwd en aat als gevoig daarvan talrijke voorzieningen heeft op medisch- culturee en onderwijsgebied, mede ten beho.eve van de regio- op Haarîpm^p1t H^°°r toelatln9 9een Heemsteedse kinderen plaatst en Haarlemse kinderen voor<.durend voorrang schijnen te krijqen heid hPhLnraî9t Hich Helfs,af of 2ij daartoe wettelijke bâvoegd- heid hebben. Aan de andere kant kan spreekster hiervoor weî be- betrekkina^tot'hpt h°rf V°°r L6 ^^'^^'^eringen, vooraî met betrekking tOL het b.l.o., zijn te laag gesteld, en de mede daar- 74 tptuoftâ'!ftkîietrî0e1atl'n9sbeleid voor het openbaar 1 .o.m.-onderwiis

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 74