20 december 1974 75 door ontstane tekorten moeten door de Haarlemse burgers via de be- iastingen worden oogebracht. Zij zou daarom graag zien dat de wetnou der1id van het dagelijks bestuur van de Kennemerraad en die in die kwal'iteit de onderwijsportefeuille onder zijn beheer heeft, dit on- derwerp eens behoorlijk gaat uitdiepen. Als dit overleg niet leidi. tot een gewenst resultaat met betrekking tot het toelatingsbeleid voor de kinderen uit de regio4 dan zou haar fractie het streven tot stichting van een 1.o.m.-school in de regio, willen ondersteunen. Spreekster meent wel dat er rekening gehouden moet worden met de vernieuwing van het kleuter/basisonderwijs, ais ook met het resul- taat van het overleg met de wethouder van Haarlera hierover. Wânt het zou wel eens kunnen zijn dat de wachtlijst voor het 1.o.m.-onderwijs sterk is verminderd door opening van de derde 1.o.m.-schooi te Schalkwijk. Voorts moet rekening gehouden worden met het resultaat^ van het overleg met de besturen van de bijzondere scholen, of er bij hen eventueel belangsteiling bestaat vocr een regionale l.o.m.-schoo Wethouder Van Drooge merkt op dat mevrouw Diel heeft gesteld dat op de wachtlijst voor de 1.o.m.-school alleen maar HaarTemse Kinde- ren staan vermeld. Spreker gelooft dat het weim'g zin heert om ook Heemsteedse kinderen op de lijst te doen plaatsen omdat deze hele- maal niet aan de beurt komen. Enerzijds gaat het hier om een finan- cieel probleem, maar anderzijds is het eenvoudig een kwestie van plaatsruimte. Het is begrijpelijk dat Haarlem op zijn eigen scholen voorrang geeft aan eigen kinderen zolang er nog aanzienlijke wacht- lijsten bestaanHet is evenzeer begrijpelijk dat wij in de regio trachten zelf tot de stichting van een dergelijke school te komen. Spreker meent dat de plaatsing belangrijker is dat het financieie aspect. Overigens is dat iaatste aspect nog bij het college in be- handeling met betrekking tot de vraag van de eventueie bijdrage aan Haarlem. Daarnaast is het college dus zoekende naar een oplos- sing voor een 1.o.m.-school voor de regio. Ongetwijfeld zuiien daarbij aspecten, die mevrouw Diel heeft genoemd, meegenomen worden Wethouder Willemse heeft een groot aantal stukken ontvangen die in het verieden in dê kring onderwijs zijn behandeld. Daaruit is spreker gebleken dat er een aantai problemen iigaen die niet zo ge- makkelijk zijn op te lossen. Spreker is ook gebleken dat de kwestie van de 1.o.m.-school een urgente zaak is, die op dit moment aithans moeilijk is op te lossen. Spreker zegt toe dat hij, waar het maar kan, aan deze zaak zoveei mogelijk aandacht zal schenken. Mevrouw Diel vraagt of het overleg met Haariem dat zij genoemd heeft ook pTäätsvindt. De voorzitter merkt op dat de buitengemeenten nu een kontal.t heb ben ge1egd over een 1.o.m.school de wetnouders van onderwijs zijn bij elkaar geweest. Spreker meent dat het in dit stadium alleen nög maar zinvoi is om na te gaan of met de partners in het overleg een nader gesprek met Haarlem kan piaatsvinden. Het gaat dus niet om een apart kontakt Heemstede-Haariem, want dat zou een andere over- legsituatie doorbreken. Punt 71. Mevrouw Snoep merkt op dat deze zaak al eerder in de Schooiraad ter sprake is geweest, zoals zij achteraf heeft bemerkt. Zij heeft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 75