75 20 december 1974 ook vernomen dat de Schoolraad al kontakten heeft gehad met het hoofd van culturele zaken van Haarlem. Spreekster zou gaarne zien dat deze zaak eens in de commissie voor culturele zaken of in de commissie voor onderwijszaken aan de orde komt, en liefst op zo kort mogelijke ter- mijn. De voorzitter zegt dit toe. Hij neemt aan dat men er wel uitkomt in welke commissie dit dan zal komen. De heer Baar geeft in overweging om bij eventuele aktiviteiten in dit verband ook de sociaal-culturele instellingen van Heemstede te betrekken, zoals Het Oude Posthuis, Het Jeugdhonk en Het Jeugdhuis. Wethouder Van Drooge zegt dat deze aspecten in de commissie zuilen worden meegenomen. Punt 72. Wat betreft de derde aiinea van het antwoord merkt mevrouw Snoep op dat zij dit aan de orae gesteld heeft omdat zij meent dat meer kinderen het A-diploma zonder bijles kunnen halen, als daar door de instructeurs maar iets meer naar toe werd gewerkt. Het laten geven van particuliere lessen is namelijk, afgezien van de kosten, voor de moeder vaak een vrij grote extra belasting van haar taak. Zij hoopt dat het college daar iets meer aandacht aan zal willen schenken. Wethouder Willemse zegt dat het door het groot aantal kinderendat tegelijk les krijgt niet mogelijk is evenveel aandacht aan een kind te geven als bij individuele les. Nochtans blijkt 6en vrij groot aan- tal kinderen na 2 jaar met heel weinig lessen het diploma te kunnen halen; het hangt echter wel ook af van de geaardheid van het kind, het ene kind is de zwemkunst sneller machtig dan het andere kind. Mevrouw Snoep'zegt dat in het antwoord staat dat de meeste kinde- ren aan het einde van het tweede lee'rjaar het A-diploma verkrijgen. Spreeksters ervaring is anders. Zij vraagt zich daarom af hoe het college aan dat "vrij grote aantal" komt. Wethouder Wi11emse is bereid daarnaar te informeren. Hij neemt aan dat het met zo moeilijk zal zijn om deze gegevens te krijgen, omdat er van een en ander goed administratie wordt gehouden. Mevrouw Snoep herhaalt met nadruk dat de bijles voor de kinderen een zeer grote extra belasting betekent voor de ouders. Wethouder Wi11emse zegt dat in talloze gemeenten het schoolzwem- men helemaal niet bestaat, hetgeen nog veel meer belasting betekent voor de ouders. Hij meent dat we hier een pracht voorbeeld waren om binnen schooltijd, zonder extra belasting voor de ouders, al zo- veel les te geven, dat het aantal lessen dat straks nodig is om het diploma te behalen, ten opzichte van heel veel andere gemeenten eigeniijk miniem is. De vooi"zitter konstateert dat over dit onderwerp cijfers op tafel zul1en komen. Punt 77. De heer Van der Hulst zou het feit dat Heemstede in de vergade- ring over de verbetering van het woonwagenkamp op dinsdag 17 decem- ber j.l. goeddeels zijn zin heeft gekregen niet uitsluitend alseen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 76