20 december 1974 77 verdienste willen aanmerken. Heemstede heeft namelijk mavobergingen geweigerd, die men bijvoorbeeld in Leiden en Zeist wel goed genoeq achtte. C.R.M. achtte het niet langer verantwoord de woonwagenbewo- ners deze voorzieningen te onthouden en heeft nu node met deze duurdere bergingen ingestemd. Dat betekent natuurlijk wel dat de bewoners anderhalf jaar langer van noodzakelijke voorzieningen ver- stoken zijn gebleven. Het goed functioneren van het bestuur van het woonwagencentrum Zuid-Kennemerland blijft in dit verband voor spre- ker een vraag. In Zoetermeer bijvoorbeeldwaar geen regionaal be- stuur functioneert, waren toestemming en bouw in drie maanden voor elkaar. Als burgemeester en wethouders van Heemstede zouden bestu- ren, zouden ze directer de eigen gemeentelijke diensten kunnen aan- moedigen de uitgangspunten nog eens nader te bezien, teneinde tot een oplossing te geraken met C.R.M., terwijl het regionaal bestuur in deze geen enkeîe bevoegdheid heeft. Sprekers fractie is van mening dat de verantwoordelijkheid en^ de_ zorg voor Heemstedenaren, die in een woonwagen wonen, niet behoeft te wordeh overgedraoen aan een aparte stichting buiten de gemeente. Geruime tijd geleden heeft zijn fractie zich erover verheugd dat de woonwagenbewor.ers uit Heemstede niet behoefden te vertrekken naar een plaats buiten de gemeente. Toen aan het woonwagencentrum Zuid-Kennemerland in onze gemeente grond in erfpacht werd afge- staan, kon een definitieve standplaats voor bedoelde woonwagenbe- woners worden ingericht. Dat was slechts een eerste stap in een richting waar deze bewoners recht op hebben. Overdracht aan een regionaal bestuur ontslaat de gemeer.te niet van met name maatschap- pelijke, sociaal-culturele en andersoortige zorg voor deze Heemsteedse inwoners. In het C.D.A.-gemeenteprogramma staat dan ook: "we willen gewestvorming bevorderen, daarbij dient evenwel de eigen gemeentetaak een wezenlijke plaats te behouden." Spre^er wil daarom principieel aan de orde stellen, dat mensen, voor wie naar zijn meninq een eigen gemeent'el ijke verantwoordel i jkheid geldt, niet zomaar mogen vrorden overgedrageh aan een bovengemeentelijk orgaan. Zijn frac'tie ziet ongaarne de apartheid van woonwagenbe- woners in onze Heemsteedse bevolking; zij acht het daarom misplaatst dat, hoewel dat van hogerhand is voorgeschreven, Heemstedenaren die in een wagen wone'n, anders dan andere Heemstedenaren, in geval van een bijstandsaanvraag zich tot de gemeente Haarlem moeten wenden. Sprekers fractie verzoekt het college zich op deze materie te bera- den en naar verkregen inzicht principieel te handelen naar de kant van het bestuur van het woonwagencentrum Zuid-Kennemerland, alswel naar de woonwagenbewoners, alswel naar het departement van C.R.M. Zijn fractie zal gaarne geïnformeerd blijven omtrent de voortgang in deze principiële kwestie. Wethouder Sprangers acht het voorstel om te onderzoeken of het niet beter zou zi j"rT3ät .het Heemsteedse kamp onttrokken wordt aan de gemeenschappelijke regeling Woonwagencentrum Zuid-Kennemerland een zeer verstrekkende vraag, waarop staande de vergadering zeker geen antwoord kan worden gegeven. Ten aanzien van het standpunt van Heemstede over de bergingen zegt spreker dat hij als lid van het algemeen bestuur van het woonwagencentrum Zuid-Kennemerland daarover een en ander heeft gehoord, terwijl hij zich hierover ook bij openbare werken enigszins heeft kunnen oriënteren. Hij

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 77