20 december 1974 79 Spreker acht het duidelijk dat de betrokken commissie en ook de wet- houder aanspraak hebben op meer informatie. De fractie van de heer De Ruiter is geschrokken van de mededeling van het college dat de post van f 100.000,— voor invoering van de onroerend-goedbelasting met 60.000,zal worden overschreden. Hij wijst erop dat de toenmalige wethouder van financiën heeft toe- gezegd dat de kosten goed in de gaten zouden worden gehouden. De toelichting die het college in zijn antwoord geeft, vindt spreker vaag In verband met de gevorderde tijd wil hij thans niet verder op ait punt ingaan, doch hij verzoekt hetcollege deze zaak in de eerst- volgende vergadering van de financiële commissie aan de orde te stellen. Wethouder Van Drooge zegt dit toe. De heer Van der Wal merkt op dat de achtergrond van de vraagstel- ling een kredietaanvraag is geweest die enige maanden geleden in de gemeente Hengelo heeft plaatsgehad, aangezien daar mede op_grond__ van een 22 jaar lang niet aanpassen aan de waarde, grote financiële schade werd geleden. Hij vindt dat een aanpassing van de voor de brandverzekering verze- kerde bedragen met een periode van 2 5 3 jaar in de huidige tijd van inflatie en kostenstijging tekort is. Een jaarlijkse aanpassing op grond van de index zou wenselijk zijn. Voorts kan naar zijn ge- voel niet zonder meer worden gesteld, dat ten aanzien van de hoogte van de verzekerde bedragen van de aansprakelijkheidsverzekering, omdat deze hoger zijn dan de reglementaire dekking, en dan neemt hij aan dat het college daarbij bedoelt de reglementaire dekking van Wet-Risico, dat op zichzelf een bron zou zijn voor de juistheid van het verzekerd bedrag. In de moderne tijd kent men een aansprake- 1 ijkheidsdekking van f 1.000.000,— all round, ook voor goederen- schade. Spreker wil dat het college gaarne in overweging geven. Wethouder Van Drooge zal een en ander nagaan en hierop in de financiële commissie terugkomen. De voorzitter stelt voor de gemeentebegrotingde begrotingen voor hêt gasbedrijf, het waterbêdrijfhet elektriciteitsbedrijf, openbare werken, grondbedrijf en Heemsteedse Sportstichting, voor het dienstjaar 1975 vast te stellen. De begrotingen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V. Verhuur warmwaterdoorstroomapparaten (volgnr. 139) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor het gas-, water- en elektriciteitsbedrijf zich met het voorstei kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteid. ing verordening prijzen gas, water en elektrici- De voorzitter deeit mede dat de commissie voor het gas-, water- en elektriciteitsbedrijf zich met het voorstel kan verenrgeh. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteid. Punt 79. Punt 82.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 79