20 december 1974 VIî: j[i9ende wijziging verordeninq prijzen gas, water en elektriri- teit (volgnr. 177) De voorzitter deelt raede dat de commissie voor het qas-, water- eiektriciteitsbedrijf zich met het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besiuit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteid. VIII. Subsidies en bijdragen (voignr. 172) ,_De voorzitter deeit mede dat de comraissie voor de gemeentefinan- cien zich met net voorstel kan verenigen, met dien verstande, dat de meerderheid van de co.mmissie van mening is dat geen subsidie in de piekbelasting voor de feestverlichting verleend zou moeten worden. Spreker deelt mede dat het coiiege zich met dit advies heeft vereniqd en dus net voorstel ten aanzien van de piekbelasting terugneemt. Met inachtneming van de wijziging wordt het ontwerp-besiuit zonder hoofdelijke stemrmng vastgesteld. X* T"aakver1 ichting hoofden openbare lagere scholen (volqnr. 169) Pe voorzitter deelt mede dat de comniissie voor onderwijszaken zich met het voorstel kan verenigen. Mevrouw Borghouts deelt mede dat haar fractie voorop wil stellen dat zij verheuga is over de uitbreiding van de taakverlichting van de schoolhoofden. Zij vraagt zich echter wel af of de creatieve vorming van de leerling niet in gevaar komt door het weghalen van de vakleerkracht, temeer daar her- en bijscholing van de leerkrachten in het kader van de kîeuter/basisschool-integratie terecht op de eerste plaats komt. Zij vraagt of men misschien in de toekomst ook overgaat tot taakverlichting van de leerkrachtenSpreekster zegt dat uiter- aard vertrouwen en begrip voor het werk van schoolhoofd voorop staat maar zij zou toch een evaluatie op prijs stellen wat de schoolhoofden nu^precies met de vrijgekomen tijd doen. Zo'n evaluatie zal gegevens vertrekken over de vraag welk vervolq aan deze beslissing moet worden gegeven; uitbreiding, handhaving of - die mogeljkheid bestaat ook - teniet doen. Daarbij komt dat de nu voor- liggende beslissing geldt voor alle openbare scholen. Zij acht het met ondenkbaar dat een umforme regeling niet op aile scholen als een behoefte wordt gevoeld, en zij meent dat de ruimte om op de be- hoef.e van îedere school in te spelen, moet bestaan. Wethouder Van Drooge merkt op dat uit het kontakt, dat het colleqe hierover heeft gehad raet de scnoolhoofden, is gebleken dat die be- hoefte bij alle openbare scholen gelijk bestaat. Mevrouw Borghouts zou graag willen weten wat die schoolhoofden precies met die tijd doen enof die tijd op de verschillende scholen anders wordt besteed. Wethouder Van Drooqe acht het evident dat de hoofden van de scholen daar een nuttige bestemming aan geven. Spreker zal hieroD in de onderwijscommissie nader terugkomen. XII. Aankoop kraakpers-vuilnisauto (volgnr. 173) Pe voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich met het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 80 en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 80