20 december 1974 01 XIII. Voorbereidinqsbesluit terreinen Openbare Werken en Gemeente- bedrijven e.o. (volgnr. 1/b) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich mëTüet voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteid. XIV. Verdaginq beslissinq inzake vaststelling bestemmingsplan Overbos- laan "(volgnr. 179) Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XV. Overneming R.K. begraafplaats aan de Glipper Dreef (volgnr. 176) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich mët het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVI. Tijdelijke kantoorruimte ten behoeve van Openbare Werken De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich met het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVII. Tijdelijke kantoorruimte ten behoeve van gas-, water- en elektrTciteitsbedrijven (volgnr. 178) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor het gas-, water- en eleT<triciteitsbedrijf zich met het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVIII. Begrotingswijzigingen XIX. Rondvraag. Tijdstip begrotingsbehandeling Mevrouw Snoep merkt op dat bij de voorbereiding voor deze vergade- ring bij haar opkwam hoe vervelend het eigenlijk is dat de begrotings- De voorzitter deelt mede dat de commissie voor de gemeentefinan- ciën zTch met de wijzigingen kan verenigen. Wijziging gemeente-begroting 1974, model D, nr. 30; Wijziging gemeente-begroting 1975, model D, nr. 1; Wijziging gemeente-begroting 1975, model D, nr. 2; Wijziging gemeente-begroting 1975, model D, nr3; Wijziging gemeente-begroting 1975, moael D, nr. 4; Wijziging gemeente-begroting 1975, model D, nr. 5; Wijziging begroting elektriciteitsbedrijf 1975, nr. 1; Wijziging begroting elektriciteitsbedrijf 1975, nr. 2, Wijziging begroting gasbedrijf 1975, nr1; Wijziging begroting gasbedrijf 1975, nr. 2; Wijziging begroting waterbedrijf 1975, nr. 1; Wijziging begroting openbare werken 1975, nr1; Wijziging begroting openbare werken 1975, nr. 2. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 81