ÎSSÄÎäTÄÄSî Sîîîrîï'pesäJ!00 00 th'"° Pêr' A rS, f °°rr heL3ed'Jn' 82 20 december 1974 zming van de raad in de maand december wordt qehouden Zii meent dat het met alleen voor huisvrouwen, maar ook voor andere mensen met aller ei verschiilende werkkringen een maand is met veeîextra drukte. Zlj meent dat, als men het er over eens kln worden de maand ovember verre de voorkeur zou verdienen. Het lijkt haar dât het deren-S7i- m°gelijk moet zijn om in de maand november te verqa- deren, zij wijst erop dat het in veel andere gemeenten ook mogelijk De voorzitter deelt mede dat de hele begrotingsprocedure binnen- ""de ^ëkomt, omdat het in verband met de voorbereid nq uiteraard noodzakeiijk is om dit tijdig te weten Het coÏÏeae zal dus zeer spoedig op deze zaak terugkomen. college zal Parkeren op Heemsteedse Dreef keren TTtLTTTT aandacht voor het probleem van het par- l s opae trottoirs van de Heemsteedse Dreef Soreker se,0'9e Men'doch 1n De voorzitter zal aan dit punt aandacht geven. De heer Rücker: »De strijd is weer gestreden en over enkele ooen- val aôn a mldnheer de voorzitter met een korte hamertik het werk brengen gemeente 9edurende 1974 naar een formeel einde vlak voor die drempel en ik dank u dat u mij de moqeliikheid wilt bieden emge ogenblikken op deze symbolische plaats stil te stian en achterom te kij'ken naar datgene wat is gewees?; St"n tefiikê ÏLTlTV00"21"0'' het af9eloPen J"r in deze gemeen- 1970/1074 leiding gegeven aan twee bestuurscol1eqesde Raad 1970/1974 ging "met groot verlof" en de nieuwe lichtinn zit thanf sinds^september iT naTkkellJke wisseling van de wacht heeft mii toT f T P gevonden en ik mag aannemen dat u met mij toch nog we met respect en een tikkeltje weemoed teruadenkt aan die ve e politieke figuren zowei voor - als achter de tafel iasie of rnhf meerdere zlttingsperioden uiteindeiijk hun politieke lnnn a' a' ?an kaPstoi< hebben gehangen. Wij waren in de loop der jaren damg op elkaar ingespeeld geraakt en het mSet al- Niettemin mijnheer de voorzltter, na het trommelvuur van qisteravond flfîf Aertsz fn en de Lanckhorstlaan. Als gevolq hiervan ziin licSme^ik ll!fe?etaannjd1in9^ geweest' die Pelukkig nog geen dîLS"elT, niet: tesamen met Wl'm Kan' zin9en-' "Samen over de empel^ doch wij Soaan - zcals we hier tesamen ziin - allpmaa] wp! steîlinT 6Ven Wenn6n in e6n 9eZ6lschaP van zozeer 9ewijzigde sLn- ToIScfen van2elPspr-ekende en mijns inziens ook goede zaak dat een npV-J vanolt ziJn eige.n poiitieke overtuiging en deze loopt geenszins synchroom. Het zou een saaie vertoning worden indien het bevorderl ijk e.er

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 82