•0-j iïÊFmr* 20 december 1974 83 U hebt, mijnheer de voorzitter, gedurende het vrijwel achter ons lig- gende jaar op plezierige, aimabele wijze aan de vergaderingen van de raad leiding gegeven en zich een zeer tolerant voorzitter getoond, ook op momenten dat het reglement van orde geweid dreigde te worden aangedaan. Voor deze tactvolle- en boven alîes menselijke benadering zijn wij u zeer erkentelijk en dankbaar. Wij maken ons thans allen, ieder op zijn plaats in gezin of elders op om het Kerstfeest te gaan vieren, een gebeuren hetwelk ons tot be- zinning pleegt te brengen. Vanuit welke ievensbeschouwing men het Kerstgebeuren ook benadert, telkenjare weer blijkt dat ieder mens behoefte heeft aan een zekere mate van sfeer en geborgenheid. Moge deze sfeer en intimiteit van het familieleven ook nu weer in ruime mate het deel zijn van u en uw gezin. Een positievebijdrage hiervoor zal ongetwijfeld aanwezig zijn, nu mevrouw na enige weken gedwongen afwezigheid haar plaats in het familieieven weer heeft in- genomen. Ik moge u verzoeken haar, namens de raad van Heemstede, onze allerbeste wensen voor een spoedig algeheel herstel en heel goede feestdagen te willen overbrengen.(applaus) De voorzitter dankt de heer Rücker voor zijn woorden, ook voor dat deel dat hij tot spreker persoonlijk en tot zijn gezin heeft gericht. Hij stelt het op prijs, ongetwijfeld ook namens het college, de leden van de raad goede dagen in familiekring toe te wensen, en spreekt de hoop uit dat ook het nieuwe jaar weer de kenmerken zal dragen van een positieve instelling ten aanzien van de samenwerking. Hij meent dat dan in het belang van deze qemeente het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Spreker wenst allen een goed Kerstfeest toe en wenst de leden, ook in hun persoonlijk leven, een heel goed 1975 toe, mede namens het coHege, en uiteraard ook namens zijn vrouw. (applaus) De voorzitter sluit de vergadering te 18.50 uur. De seéretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 83