9 XI. Nota inzake cnhsidiërinq muziekonderwijs (volgnr. 171) De heer Van der Wal merkt op dat de achtergrond van de ^aagstelllng niet is om te Droberen hierop de "bezuimgingsdrift van zijn f^ctie bot te vieren De vraagstelling is uitsluitend hieruit voortgekomen, dat eenaantai posten aanzienlijk verhoogd zijn zonder dat hier een uitgebreide toelichting op werd gegeven, zoals vorig jaar door het c Hif isTverheugd dat uit de vraagstelling blijkt dat .fra^i.ehg?n kleine positieve inbreng heeft kunnen hebben met betrekking tot het siqnaleren van een kleine onvolkomenheid en dat de raad nog een kleine begrotingsaanvraag tegemoet zal kunnen zien. De achtergrond van de vraaa met betrekkinq tot de nieuwe subsidienota îs dat hij van mem g is dat het, roet een nota die 15 iaan ood is, nuttig z.u unnen zig te kijken of de basispunten waarop die nota stornt, nog in °^eenst mina ziin met de normen die men thans daaraan moet ste .P slultTmogelijkheid niet uit dat als de subsid eno a te zijner jd wordt behandeld - hij heeft er begmp voor dat d,t n 0 t termijn zal zijn - wellicht de konklusie naar voren komt da. ™on ™ot proberen om aan het subsidie-element în zijn totaivteitroeen te aoe dan tot od heden Hij is van mening dat het met betrekking tot de basis-elementen van de nota goed is om deze zaak opnieuw te hekjijken pn daarin ook de bijdrage van de subsidieaanvragers zelf te betrekken. Hpt is soreker bekend dat subsidie wordt verleend aan een aantal in- stituten, verenigingen, enzovoort, waarbij de kontnbutie over meer- dere jarên niet is aangepast. Hij gelooft dat het ju^st is dat, a of niet door middel van de subsidienota, het college, respectievel j de raad, daarin ook wat meer invloed knjgt om te zorgen dat van beide kanten de juiste deelname respectnevelijk mbreng zal plaats vinden. De heer Jager heeft gisteren reeds qesteld dat ook zijn fractie de noodzaak inrfiF"te komen tot een nerschrijving van de oude subsidie nota; zij heeft er langdurig voor gepleit. Spreker heeft een aantal punten aangegeven die daann zouden moeten k°men te ^taan De heer Van der Wal heeft ook een aantal zaken aangehaald Het re™ tot de personeelssituatie die als argument wordt gebruikt haarover bestond gisteren een misverstand bij de wethouder -_en die het vol- gens het college onmogelijk maakt om aan de herschnjving van subsidienota te gaan werken, zegt spreker dat; hi daar^J met het efficiency-onderzoek en nog andere zaken bij heeft gehaald. j fuist wilfen zeggen dat naar zijn mening voor zeer korte term jn het arqument van het college geldt dat er'onvoldoende mankracht aanwezng is gezien de taken aan de beleidsnota en aan het verkeersstruktuur- plan, om aan een herschrijving van de subsidienota te wer£en* heeft erop willen wijzen dat het mogelijk îs, juist în het kader van de diskussie die de voorzitter zojuist ook nog aanhaalde over de mo gelijke toekomstige integrale beleidsplanmng, dat dii; zou e e enen dat het een struktureel tekort zou zijn aan mankracnt en dat men moetuitkijkendat men in de toekomst niet allerlei antwoorden krnjgt in de zin van: er is ons het maken van een bele^dsplan °P9odna9en. dat betekent dat we dat en dat niet kunnen doen. Het zou best mogelijk kunnen zijn dat men op niet al te lange termijn zal moeten besluUen 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 9