29 januari 1976 1 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 29 januari 1976, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr.mr.W.H.D.Quarles van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren R.J.W. van der Waldrs.P.P. Kettenis, drs.F.E.M.Schlatmann, C.R.Kirschbaum, mevr.mr.A.J.Snoep- Mook, mevr.A.K.Bernelot Moens-Honig, de heren T.W.Kaptein, K.de Jong, H.H.Rücker, G.Hofland, ing.M.J.M.van der Hulst, drs.S.Baar, mr.C.M. van Emmerik, mevr.F.Diel-Kroese, de heren T.C.Klos en mr.M.J.E.M. Jager, en de wethouders, de heren C.J.J.Sprangers, G.J.Willemse, P.M.van Drooge en mr.H.J.F.Reeringh. Secretaris: de heer mr.J.M.Kruitwagen. ÄTwezig met kennisgeving: nevr.drs.Y.J.Borghouts-Wijnands. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA: I. Beëdiging van het nieuwbenoemde lid van de gemeenteraadde heer G.Hofland. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 30 oktober 1975. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming leden in commissies. 5. Beschikbaarstelling bedrag per leerling voor openbaar lager onderwijs 6. Vaststelling getal wekelijkse lesuren vakonderwijs aan openbare lagere scholen 7. Vaststelling vergoeding vakonderwijs over 1974 8. Renovatie 12 woningen Dr.Droogplein 9. Langere termijn visie organisatie gemeentelijk technisch bedrijf 10. Voorbereiding bestemmingsplan Binnenweg, Raadhuis- straat e.o. 11. Vaststelling bestemmingsplan industrieterrein ten noor- den van de Cruquiusweg 12. Vaststelling bestemmingsplan voor gedeelte der gronden ten westen van de Herenweg 13. Vernieuwing keukeninrichting verversingshuis Groenendaal 14. Commissie van Toezicht op de Schooltandartsendienst 15. Verzwaring gasleiding Schouwbroekerstraat 16. Verzwaring gasleiding Res Novaplein 4) 5) 6) 1) 2) 7) 8) 9) (23) 3) (10) (11) I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1