26 februari 1976 23 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GFMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 26 februari 1976, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr.mr.N.H.D.Quarles van Ufford, burgemeester. Teqenwoordig zijn de leden: de heren R.J.W.van der Waldrs.P.P. Kettenis, drs.F.E.M.Schlatmann, C.R.Kirschbaum, mevr.mr.A.J.Snoep-Mook, mevr.A.K.BerneTot Moens-Honig, de heren T.W.Kaotein, K.de Jong, H.H. Rücker, G,Hofljand., drs.S.Baar, mr.C.M.van Emmerik, mevr.F.DieT-Kroese, de herén T.C.Klos en mr.M.J.E.M.Jaqer en de wethouders, de heren C.J.J. Sprangers, G.J.WilTemse, P.M.van Drooqe en nr.H.J.F.Reerinoh. Secretaris: de heer mr.J.M.Kruitwagen. Afwezig met 'kennisgeving :de heer ing.M.J.M.van der HuTst en mevr. drs.Y.J.Borghouts-Wijnands. De voorzitter opent de verqadering op de gebruikelijke wijze. De heer Klos vrordt door het lot aangewezeh om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 27 november 1975. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Verordening op de Welstandscommissie (30) 4. Aanschaffing bestelauto en kraakpersvuilnisauto ten behoeve van openbare werken (31) 5. Herstraten gedeelte Wagnerkade; vernieuwen trottoirs Prinsenlaan(32) 6. Verhoging subsidie Stichting Contactraad voor het Bejaardenv;erk(33) 7. Bouwrijp maken voormalig filterterrein Rivierenwijk (34) 8. Subsidie Heemsteedse Kunstkring (35) IVaststelling van de notulen der veroadering van 27 november 1975. De heer Jag^r merkt op dat op bladzijde 255, negenderegeT van boven, het woord "ïïTl.w.-verlaging" dient te worden gewijzigd in "b.t.w.-verho- Qing". De notulen worden met inachtneming van de voorgestelde wijziging, zonder hoofdelijke stemming vastqesteld. 11Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 1. Besluit van qedeputeerde staten tot qoedkeuring van het raadsbesluit van 28 november 1975, model D, nr. 38. 2. Idem van het raadsbesluit van 28 november 1975, model D, nr. 40. 3. Idem van het raadsbesluit van 28 november 1975, nr.131, inzake uit- breiding Berkenrodeschoolvoor zoveel betreft punt a. 9. Begrotinqswijzigingen. 10. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1