26 februari 1976 Er worden soms olannen inqediend van ver buiten de qemeente, waarbij toch ergens verbindingen kunnen lopen met bouwondernemers, projectont- wikkelaars of wat dies meer zij. Inderdaad gaat het om vrije sollici- taties en het college heeft het in de hand om "neen" te zeggen, doch het lijkt het college pijnlijk om iemand, die bekwaam is dit werk te doen, on grond van dit soort argumenten af te wijzen. Ook ten onzichte van die mensen zelf is dat niet prettig. Het coliege hecht dus veel waarde aan die zelfstandigheid. Tot de heer Van der Wal zegt spreker dat artikel 7 de mogelijkheid biedt uiteraard ook andere adviseurs dan beeidende kunstenaars te vra- gen. Inzake de verantwoordelijkheid van het leken-lid zegt spreker dat de vergelijking die de heer Jager maakt net raadsleden die toch ook hun stem geven aan zaken waar ze geen volledige deskundigheid over hebben, dat dit niet helemaal vergelijkbaar is, omdat een raadslid een poli- tieke stem heeft. Daar wordt men voor gekozen, en er wordt verwacht dat men zijn stem geeft aan zaken waarvan men alle in en outs misschien niet helemaal kan overzien en tot diepte kan uitnutten. Met een advies van de welstandscommissie ligt dat echter anders. De heer Jaqer vindt dat juist niet, want het is een adviescommissie, en om daar ook nog weer eens een adviserend lid bij te betrekken vindt hij nogal zwaar. he raad neemt de beslissingen en spreker vindt dat des te meer gelden nu hier sprake is van een adviescommissie, waarin dan nog eens een adviserend lid wordt benoemd. Zij brengen allen advies uit. De voorzitter brengt thans in stemming het amendement met betrekking tot het laten vervallen van het woord "zelfstandig" in artikel 5, lidl. Uit de gehouden stemming blijkt dat 10 stemmen voor en 9 stemmen te- gen het amendement zijn uitgebracht, zodat dit is aangenomen. Tegen het amendement hebben gestemd: de heren Kirschbaum, De Jong, Rücker, Hofland, Baar, Van Emmerik, Willemse, Van Drooge en Reeringh. De voorzitter brengt vervolqens in stemming het amendement inzake de stemtoekenninq aan het leken-lid, met name om in artikel 8, lid 3, in de tweede regel na "a" toe te voegen "en b.", en om artikel 8, lid 4, te wijzigen als volgt: "het in eerste lid van artikel 3 onder c genoemde lid heeft een adviserende stem". Uit de gehouden stemming blijkt dat 10 stemmen tegen en 9 stemmen voor het amendement zijn uitgebracht, zodat dit is verworpen. Voor het amende- ment hebben gestemd: de heren Klos, Jager, Kettenis, Schlatmann, mevrouw Snoep, mevrouw Bernelot Moens, de heer Hofland, mevrouw Diel en de heer Sprangers. Het ontwerp-besluit wordt, met inachtneming van de voorgestelde wijzi- ging, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IV. flanschaffing bestelauto en kraakpersvuilnisauto ten behoeve van openji bare werken (volgnr. 31) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich met het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 32

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 10