33 V. Herstraten gedeelte Wagnerkade; vernieuwen trottoirs Prinsenlaan (volgnr. 32) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich met het voorstel kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdeiijke stemming vastgesteld. VI. Verhoging subsidie Stichting Gontactraad voor het Bejaardenwerk (volgnr. 33) De voorzitter deelt mede dat de commissie voor de geroeentefinanciën zich met het voorstel kan verenigen, met dien verstande, dat mocht het rijk geen subsidie verlenen, de commissie zich opnieuw over subsidie- verlening wil beraden. De commissie voor sociale zaken kan zich met het voorstel verenigen. De heer R'ücker had verwacht dat in het advies van de commissie voor sociale zaken zou hebben gestaan dat de commissie na amoel beraad tot het besluit was gekomen om positief te adviseren ten aanzien van het voorliggende voorstel Wethouder Snrangers merkt op dat ampel beraad niet inhoudt dat de commissie op het eind "van haar beraad van visie verschilde. Ha ampel beraad wil zeggen dat men er hier en daar moeite mee had; men was na- melijk bevreesd dat de toelichting die gegeven was door de Bejaarden- contactraad, met name ten aanzien van de uitvoerende taken die de beide beroepskrachten zouden hebben, enigszins "opgewarmd" was. Spre- ker heeft daarop toen een toelichtinq goqeven. Hij heeft namelijk zit- ting in de Bejaardencontactraad en heeft verslag gedaan van het beraad dat. binnen die Bejaardencontactraad heeft plaats gevonden, een raad die breed is samengesteld, in die zin, dat daarin vertegenwoordigers van de bejaardenbondende algemene bond en de Katholieke bond, de kruisverenigingen, de Llnie van Vrouwelijke Vrijwi 11 igersenzovoort, zijn vertegenwoordigd. In die desbetreffende vergadering is het ad- vies, dat zou worden uitgebracht aan het colleqe over de tweede be- roepskracht natuurlijk eveneens ter sprake gekomen, en is vrijwel una- niem, namelijk met 9 stemmen voor en 1 stem tegen, aangenomen. Dit heeft spreker te kennen geqeven in het commissieberaad van sociale zaken over dit punt. Datampele beraad, met hier en daar twijfels, is na 11 uur afgesloten met een positief standpunt ter. aanzien van de aanstelling van die tweede beroepskracht. De heer Riicker zegt dat de commissie zich dus bij de behandel ing van dit punt nogal moeizaam door deze zaak heeft heen qewerkt. De behande"- ling in zijn fractie is niet anders geweest. Nu zou het een te betreu- ren misvatting zijn hieruit de konklusie te trekken dat zijn fractie het bejaardenwerkzoals dat zich in de afqelopen jaren in Heemstede heeft ontwikkeld, geen qoed hart toedraaqt. Het tegendeel is het qe- valzij heeft een optimale waardering voor de wijze waarop dit werk, dat destijds door wethouder Van der Meulen van de qrond werd getild en die daarin zeer enthousiast werd bijgestaan door een aantal terzake capabele vrijwilliqers, wordt verricht. Door de aktiviteiten van de stichtingsraad is het werkprogramma hoe lanqer hoe meer uit.gebreid, en spreker kan zich dat. voorstelleh, gezien de veelheid van taken, die op een gegeven moment door een beroepskracht moeten worden gecoördineerd. De aarzeling van sprekers fractie vloeit veel meer voort uit het feit dat zij nog geen goed inzicht heeft in het functioneren van die profes- sionele kracht respectievelijk de greep hetwelk het bestuur van de 26 februari 1976

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 11