36 26 februari 1976 moeite hadden met de culturele aktiviteiten die hier aan de orde zijn, maar omdat zij moeite hadden met de werkwijze die hier is gevolgd. Sprekers fractie bleek deze gevoelens te delen. Spreker gelooft dat in het algemeen gesproken vaste subsidie-ontvangers zich behoren te ont- houden van tussentijdse subsidie-aanvragen en vindt dat het op de weg ligt van groeperingen die elk jaar een vaste subsidie ontvangen, te zorgen voor een zodanige planning van aktiviteiten dat het niet nodig is tussentijds nog eens met een subsidie-aanvraan te komen. Dat ligt bovendien op hun weg omdat ook het subsidiebeleid, dat een gemeente- bestuur moet voeren in het kader van de hegroting, zo consistent moge- lijk moet zijn. Spreker vindt dat subsidie-ontvangers het het gemeente- bestuur in dit verband niet al te moeilijk moeten maken. Dat wil natuur- lijk niet zeggen dat op een derqelijke regeling niet eens een uitzonde- ring kan worden gemaakt, maar dan moet daarvoor wei een heel bijzondere reden zijn. De vraag is dus of hier van een dergelijke bijzondere reden sprake is. Spreker heeft begrenen, en ook daar zet hij een vraagteken bij, dat in dit geval de Heemsteedse Kunstkrinq eigenlijk min of meer de functie heeft gekregen van trekpaard voor aktiviteiten die langs een andere weg eigenüjk moeilijk of niet subsidiabel zouden zijn. Sprekers fractie is met een dergelijke functie niet bijzonder ingenomen, het lijkt haar allerminst fraai deze weg te bewandeien. Zijn fractie heeft uiteindelijk besloten toch akkoord te gaan met deze subsidie, terwille van kulturele aktiviteiten die haar na aan het hart liggen, terwille van het feit dat er wellicht verwachtingen zijn gewekt door het positieve voorstel van het coilege en terwille van het feitdat zij ook de Heemsteedse Kunstkring zoveel mogelijk tegemoet wil komen, maar met duidelijke ponering van haar bezwaren op dit punt en met de verzekering dat zij bij een eventuele herhalina ongetwijfeld minder to- lerant zal zijn. De heer Van der Wai deeit mede dat zijn fractie zich volledig kan vinden in het betoog van de heer Baar. Ook spreker meent dat met betrek- king tot de subsidieverlening sprake zou moeten zijn van een zeker be- leid, zeer bijzondere omstandigheden voorbehouden. Hij vraagt zich af of hlervan in dit geval sprake is. Spreker is van oordeel dat dit een voorbeeld is om nog eens in herinne- ring te brengen dat een gemoderniseerde subsidienota wellicht toch bij- zonder plezierig zou zijn. Alhoewei sprekers fractie het initiatief zeer loffelijk vindt en op grond van dit initiatief en ook mede vanwege de ongetwijfeld gewekte verwach- tingen in dit gevai haar goedkeurinq aan dit voorstel niet zal onthouden, zou zij het toch ten zeerste op prijs stelien indien het college in voor- komende gevallen zich iets kritischer zou willen onstellen. Ook de fractie van de heer K1os heeft moeite gehad met dit voorstel, omdat zij meende dat de subsidie wel ke jaarlijks aan de Heemsteedse Kunst- kring gegeven wordt, juist voor dit soort aktiviteiten bedoeld is. Het komt bij haar wat merkwaardig over dat een groeo overwegend Heemsteedse musici een extra subsidie gegeven moet worden om in Heemstede concerten te geven onder de parapluie van een Heemsteedse stichting, te weten de Heemsteedse Kunstkring. Zij wil derhalve de mogeiijkheid voor de concer- ten voor deze groep mensen niet onthouden, maar vraagt het college wel met de Heemsteedse Kunstkrinq te overleggen of het accent van hun orga- nisatie niet juist op dit soort aktiviteiten gelegd moet worden, omdat naar haar mening juist de jonge musici de steun en aktiviteiten van een dergelijke stichting hard nodig hebben. Die hebben ze dus nu wel gekregem

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 14