37 maar zij meent dat dit beter moet passen in het totale takenpakket van de Heemsteedse Kunstkring. Spreker heeft ook met het totaal aan geld dat hier gevraagd wordt wat moeite als men dat afweegt tegen het totale subsidie die gegeven wordt aan de Heemsteedse Kunstkring. Hij begrijpt dat de kosten, die aan deze drie barok-concerten verbonden zijn, juist zijn, en dat de accenten moe- ten komen te liggen op de aktiviteiten zoals die nu ten aanzien van deze jonge musici zijn gelegd. Hij meent dat het coliege in deze eens met de Heemsteedse Kunstkring zou kunnen overleggen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de musici, dat geldt ook voor andere kunstdisciplineswant jonge kunstenaars, zoals ook hier bedoeld, moeten ruimte krijgen en hem lijkt een stichting als de Heemsteedse Kunstkring daar de aangewezen instantie voor. Wethouder Sprangers kan de opmerkingen van de heren Baar en Van der Wal voor een groot deel onderschrijven. Qok het college vond het een niet al te elegante konstrukti.e, maar werd gekonfronteerd met een Drofes- sioneel ensemble, van welks verrichtingen enkele ledenvan het college hebben kennisgenomen en unaniem van mening waren dat die op een zeer be- hoorlijk peil stonden. Inderdaad krijgt de Kunstkring subsidie voor het organiseren van bepaalde aktiviteiten. Tegelfjkertijd met het verlenen van die subsidie is deze eigenlijk al gebruikt, want de Kunstkring moet voor practisch een heel jaar plannen. Zij bepaalt zich tot de concerten van het Noord-HollandsPhilharmonisch Orkest, toneelvoorstellingen, en dergelijke zuiver professionele evenementen. Zij moet dat lang van te- voren inplannen omdat ze moet weten hoeveel leden daaraan zullen deel- nemen en hoe zij derhalve de gelden over die evenementen moet verdelen. De Kunstkring is dus niet in staat uit eigen suhsidie een dergelijk ex- tra evenement te financieren. Het colleqe vond het niettemin dermate belangrijk dat nu eens een Heemsteeds kleinkamer-ensemble van een be- hoorlijk peil de kans zou krijgen zich hier te manifesteren, dat het overwogen heeft dat de gemeente dit natuurlijk niet zelf kan organiseren, dat ligt niet op het terrein van de gemeente, doch dat als de Kunstkring dit onder zijn auspiciën wil laten gebeuren het de raad wil voorstellen in ieder geval dat bedrag te voteren. Het is inderdaad niet prettig dat de Kunstkring in dit geval als trek- paard voor deze zeer goede kunstenaars wordt gebruikt. Spreker zegt dat het standpunt van het college ten aanzien van dergeiijke incidentele subsidies deze is, dat het die als reqel niet zal ondersteunen, doch het meende hier een uitzondering te mogen maken omdat men in Heenstede toch al niet zo gezegénd is met goede ensembles, bovendien ook omdat die con- certen zullen worden gegeven in de burqerzaalhetgeen weer eens een an- der facet aan het gebruik van de burgerzaal geeft. De heer Klos heeft gesproken over overleg met de Heemsteedse Kunstkring over de uitbreiding van haar aktiviteiten, in die zin, dat zij meer van dit soort evenementen in hun programma voor volgende jaren zullen opne- men. De Heemsteedse Kunstkring heeft natuurlijk zelf te beslissen hoe zij haar subsidie gebruikt. Als dat een oneigenlijk gebruik is dan krijgt men dat wel van het college te horen. Men kan de Heensteedse Kunstkring natuurlijk nooit verplichten tot het adopteren van bepaalde Heemsteedse kunstevenementen. Wat v;el gedaan kan worden - en daartoe is spreker ais wethouder van culturele zaicen gaarne bereid - is met het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring te bezien of het eventueel bereid is een derge- lijke democratisering van haar beleid te overwegen. 26 februari 1976

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 15