24 26 februari 1976 4. Koninklijk Besluit tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 oktober 1975, nr. 110, inzake 3e wijziging verordening begraafrech- ten. 5. Schrijven van gedeputeerde st.aten waarbij ter kennisnemmg wordt toegezonden een afschrift van hun brief aan de minister van binnen- landse zaken, inhoudende de beslissing van provinciale staten ter zake van het advies van gedeputeerde staten over het concept-ont- werp van Wet reorganisatie binnenlands bestuur. 6. Schrijven van burgemeester en v/ethouders inzake rangschikking van kaDitaalwerken op het nrioriteitenschema. 7. Een aantal ranporten van het centraal bureau voor verificatie en financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten over gehouden controles van administraties 8. Schrijven van het dagelijks bestuur van het Gewest Kennemerland în- zake wijziging van de begroting 1976. 9. Schrijven van de Volkshogeschool Bergen waarbij worden toegezonden mededelingen over het werk in 1974 en 1975. 10. Afschrift van een vonnis van de rechtbank te Haarlem inzake bezwaren tegen bouw sporthal en aanleg parkeerterreinen in het sportpark. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken, vermeld onder de punten 1 t/m 10, zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 11. Schrijven van gedeputeerde staten v/aarbij wordt toegezonden een motie van de provinciale staten van Noord-Holland inzake het onder de wer- king van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten brengen van zowel klinische als ambulante medische voorzieningen ten behoeve van aan drugs verslaafden. Burgemeester en wethouders stellen voor adhesie te betuigen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van bur- gemeester en v/ethouders, vermeld onder punt 11, besloten. 12. Brief van het Werk-team Woonwagencentrum "f)e Meer" inzake het woon- wagenbeleid binnen het gebied van de in het WoonwagenschaD Zuid- Kennemerland samenwerkende gemeenten. De strekking van de inhoud van de brief is de aandacht van de gemeen- tebesturen blijvend te vestigen voor problemen van woonwagengebrui- kers, welke voortvloeien uit een grote concentratie van wagens, zo- als bijvoorbeeld in de gemeente Haarlemmermeer. Inrich'ting van kleine centra leidt tot verbetering van aansluiting bij de burgersamenleving in een gemeente; voorzieningen binnen gro- te concentraties, zoals een schooleen clubgebouw, centraal kamp- beheer en dergelijke, leiden tot een geïsoleerd bestaan van de qe- zinnen. In Heemstede is de woonsituatie van de gebruikers van het twaalf standplaatsen tellende ceritrum, gerelateerd aan_het door het werk-team gewenste beeld niet ongunstig, mede natuurlijk dank zij de belangrijke verbetering van de inrichtinn van het centrum. Sociale contacten tussen de woonwagenbevolking met de burgerlijke samenleving bestaan via clubs, verenigingen, scholen en kerkgenoot- schappen. Met betrekking tot de in de brief aan het slot genoemde concrete punten kan worden opqemerkt dat de behoefte aan een tweede kampje in Heemstede niet algemeen wordt gevoeld; dat een mogelijkheid tot aanwijzing van een individuele standplaats hier vrijwel niet aan-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 2