28 26 februari 1976 Spreker meent wel dat als het woord "zelfstandig" kwam te vervallen, het college toch een vinger in de pap had door met de voordracht reke- ning te houden. Hij kan zich voorstellen dat in vele gevallen een niet- zelfstandig architect volstrekt aanvaardbaar is als lid van de conmissie. Namens zijn fractie sluit hij zich dan ook aan bij de heer Jager om dit woord te schrappen, rekening houdende met het feit dat het coHege ten aanzien van de voordracht de gewenste schifting kan maken. Ten aanzien van de kennis die de architect moet hebben, en de door het coliege gegeven opsomming, kan spreker zich er geheel in vinden, dat als er van regeringswege bescherming van de titei van architect komt, dat zonder meer wordt overgenomen. Daarop vooruitlopende zou zijn frac- tie er de voorkeur aan geven de in het voorstel achter "ETH" volgende woorden:"of een gelijkwaardige buitenlandse opleiding" te schrappen, en aan het eind van de limitatieve opsomming te vermelden: "of een gelijk- waardige opleiding". Spreker meent dat dit geen problemen hoeft te geven aangezien het college in zijn voordracht daarover zelf kan oordeien. Tenslotte zegt spreker dat in artikel 5, lid 2, vermeid staat, dat ten- minste één der drie architectleden zo mogelijk goede plaatselijke bekend- heid dient te bezitten. Hij meent dat daarmee bedoeid is dat êén derdrie architecten zo goed mogelijk plaatselijk bekend dient te zijn. Wethouder Wiilemse dankt de verschillende sprekers voor de uitgespro- ken waardering voor de onderhavige verordening. Inderdaad werd in de praktijk al in grote lijnen gewerkt op de wijze zoals thans in deze ver- ordening formeel is vastgeiegd. Het is ook spreker bekend dat er een wetsontiverp is ingdiend waarin on- der meer wordt gesDroken over personen die ouder zijn dan 40 jaar en een aantal jaren praktijk hebben. Het zal misschien nog wel even duren voor dit wetsontwerp wordt aangenomen en dan acht spreker het eigenlijk niet juist om dat toekomstige wetsontwerp, dat misschien zelfs nog een andere naam zou kunnen krijgen, nu al in deze verordening op te nemen. Spreker zegt echter namens het college toe dat wanneer dit wetsontwern tot wet wordt verheven, het college zijn benoemingsbeleid aan dat wetsontwerp zal aanpassen, en wellicht kan dan artikel 5 in dier voege worden gewij- zigd. Over een mogelijke uitbreiding van de commissie met een beeldende kunste- naar is inderdaad in de commissle gediskussieerd. Sprekers antwoord is geweest dat het college in de eerste plaats deskundige architecten in de welstandscommissie wil hebben, omdat meer dan 95^. van de gevallen die daar behandeld worden van zuiver bouwtechnische aard zijn. Nochtans kan hij zich voorstellen dat er wel eens iets aan de orde komt dat in wat wijder verband geplaatst kan worden, waarbij de welstandscommissie dan terecht in artikel 7 de mogelijkheid heeft zich te doen voorlichten door adviseurs. Spreker zegt toe, wanneer onderwerpen aan de orde komen waar- bij de inbreng van een beeldend kunstenaar een goede zaak zou zijn, dan aan de voorzitter van de welstandscommissie te vragen zich in dat geval dus ook van het adviseurschap van een beeldend kunstenaar te verzekeren. Wat betreft de zelfstandigheid van de architect merkt spreker op dat er natuurlijk verschillende architecten zijn die naast hun normale beroep bijvoorbeeid ook een hoogleraarschap of buitengewoon hoogleraarschap ver- vullen, maar dus daarnaast toch zelfstanriig architect zijn. Deze personen komen dus niet in het gedrang bij een eventuele benoeming. Dat men toch graag vasthoudt aan het woord "zelfstandig"geschiedt om niet ergens in bepaalde moeilijkheden te komen. De gang van zaken is deze, dat als er een vakature is, er een advertentie wordt geplaatst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 6